Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 28 de març de 2023

29/03/2023 ::

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de març al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Declaració Institucional de l'Ajuntament de Badalona a proposta de la Plataforma EMMB per una reforma integral de l'edifici de l'Escola de Música Moderna de Badalona

A l’inici de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 28 de març s’ha llegit la següent Declaració Institucional a proposta de la Plataforma EMMB per una reforma integral de l'edifici de l'Escola de Música Moderna de Badalona:

L’Escola de Música Moderna de Badalona, centre pioner en l’ensenyament de la música moderna a Catalunya, és a punt de complir quaranta anys. Gestionada pel Patronat de la Música de Badalona, organisme autònom de l’Ajuntament, al llarg d’aquestes quatre dècades s’ha consolidat com un centre de referència, formant un gran nombre de músics professionals que exporten el nom de Badalona arreu del món. Gràcies a un projecte pedagògic potent, obert, innovador i inclusiu, l’escola ha anat augmentant el nombre d’alumnes, gent de totes les edats que gràcies a ella pot gaudir de l’experiència musical.

Els últims anys, també, l’EMMB ofereix una programació gratuïta de música en directe, amb la realització del cicle “Per fi és dilluns”. Aquest cicle omple un buit de concerts de petit format a la ciutat, ofereix l’escenari a músics i grups locals -professionals o amateurs i acosta al públic badaloní projectes i estils de música diversos, que sovint no tenen cabuda als circuits comercials.

La implicació de l’EMMB amb la ciutat va més enllà de les seves parets, amb la realització d’altres projectes de caràcter educatiu i social, com ara concerts educatius per a les escoles de primària, col·laboracions amb escoles i instituts d’arreu de la ciutat (escola Barres i Ones, Josep Boada, IES Antoni Botey, IES Eugeni d’Ors, IES Salvador Espriu,…), convenis amb Badalona Serveis Assistencials de caràcter musicoterapèutic, actuacions en residències de gent gran, concerts benèfics per a entitats com ASPANIN o la Fundació Acollida i Esperança, entre d’altres.

En definitiva, Badalona té en l’Escola de Música Moderna, i en el Patronat de la Música en general, un actiu cultural i social molt potent i amb un gran potencial de futur. Però malauradament aquest projecte engrescador es veu molt limitat per l’actual situació de l’edifici de l’escola.

L’EMMB està ubicada al carrer Germà Bernabé, en un edifici compartit amb el Centre Cívic de Dalt la Vila. Aquest edifici està pràcticament igual que fa quaranta anys, les seves instal·lacions s’han quedat obsoletes, requerint actuacions urgents en accessibilitat, serveis bàsics, seguretat, climatització o instal·lació elèctrica. L’edifici no pot donar cabuda a l’actual nombre d’alumnes, no compta amb una sala de concerts adequada, ni amb d’altres espais bàsics com despatxos i sala de professors.

Ha arribat el moment de realitzar una remodelació completa de l’edifici de Germà Bernabé, amb dues finalitats: D’una banda, que l’EMMB tingui un espai a l’alçada de la seva vàlua, que en garanteixi el funcionament normal i el desenvolupament futur. De l’altra, la construcció d’una sala de concerts de capacitat mitjana, que a banda del seu ús per l’escola pugui donar servei a altres entitats de la ciutat, associacions, grups de música, etc.

La remodelació de l’edifici de Germà Bernabé és un projecte de ciutat engrescador, amb visió de futur, destinat a potenciar la música com a element integrador, vertebrador i inclusiu, enriquidor de l’individu i del col·lectiu humà.

És per tot això que, a petició de la Plataforma EMMB formada per alumes i famílies de l’escola, tots els grups municipals de l’Ajuntament de Badalona reunits en ple ACORDEM:

PRIMER: Dur a terme amb caràcter prioritari el projecte de remodelació de l’edifici que actualment alberga l’Escola de Música Moderna i el Centre Cívic de Dalt la Vila.

SEGON: Dotar els propers pressupostos municipals de Badalona per tal continguin la partida pressupostària corresponent per a la realització de les obres de reforma, obres que han d’incloure tant la remodelació dels espais de l’escola de música com la construcció d’una sala de concerts.

TERCER: Accelerar les accions que siguin necessàries per tal que l’edifici del Carrer Germà Bernabé passi a dependre del Patronat de la Música de Badalona, amb la conseqüent dotació pressupostària per a l’ens, i que el Centre Cívic de Dalt La Vila sigui ubicat en un altre emplaçament.

Ratificació de l’acord del Plenari del Consorci Badalona Sud pel qual s’aprova inicialment la dissolució, liquidació i extinció del Consorci Badalona Sud

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha ratificat en la sessió ordinària del mes de març l’acord del Plenari del Consorci Badalona Sud de data 1 d’abril de 2022 pel qual es va aprovar inicialment, per mutu acord de les administracions consorciades, la dissolució, liquidació i extinció del Consorci Badalona Sud, perquè l’Ajuntament de Badalona assumeixi tots els serveis que han constituït l’objecte del Consorci Badalona Sud dins de l’àmbit de les seves competències municipals, per prestar-los en forma de gestió directa, sense organització diferenciada, subrogant-se en totes aquelles relacions de caràcter contractual i d’obligacions vigents, i perquè acordi amb la Generalitat de Catalunya els convenis de col·laboració que siguin necessaris per assumir la continuïtat de la resta de serveis.

La ratificació suposa també que es doni trasllat d’aquest acord a la Generalitat de Catalunya i al Consorci Badalona Sud, i supeditar l’aprovació definitiva de la dissolució, liquidació i extinció del Consorci Badalona Sud a que cadascuna de les Administracions completin, a través dels seus òrgans de govern, el procediment d’aprovació del corresponent acord de la dissolució, liquidació i extinció del Consorci Badalona Sud de conformitat amb la legislació que els sigui aplicable.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, PSC i PP. Per part del grup de GBeC, dos regidors hant votat a favor i els altres dos s’han abstingut.

Aprovació inicial de la denominació de diversos espais públics de la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària del mes de març la denominació dels següents espais públics de la ciutat:

– Donar el nom "plaça de la Benvinguda" a l’espai públic existent a la confluència dels carrers Sant Hilari Sacalm, Vallvidrera i avinguda D’en Caritg al barri de Lloreda, atès el resultat en el procés participatiu que s’ha dut a terme.

– Donar el nom "plaça Rosa Bové" a la plaça de forma trapezoïdal entre el carrer del Progrés i carrer de la Indústria, al barri del Gorg.

– Donar el nom "plaça Alcalde Joan Blanch" a la zona verda de forma trapezoidal entre Torrent de la Batllòria i Rambla Sant Joan, al barri del Coll i Pujol.

– Donar el nom "plaça Maria Antònia Carbó" a zona verda de forma trapezoïdal en la confluència dels carrers Santa Bàrbara, Sant Gonçal i Maragall, al barri del Coll i Pujol.

– Donar el nom "plaça Aurora Bertrana i Salazar" a la zona verda de forma rectangular amb front al carrer Coll i Pujoll entre els carrers de Sant Gonçal i carrer Maragall, al barri del Coll i Pujol.

– Donar el nom "plaça Maria Antònia Salvà i Ripoll" a plaça de forma rectangular amb front al carrer Coll i Pujoll entre els carrers de Sant Gonçal i carrer Maragall, al barri del Coll i Pujol.

– Donar el nom "plaça de la Marina" a plaça de forma trapezoidal a la zona davant del Port, al barri de La Mora.

– Donar el nom «plaça de la Cros» i «pont de la Cros» a la plaça de forma trapezoidal a la zona continuació del passeig Marítim i el vial (pont), al barri de La Mora.

– Donar el nom "plaça Miquel Xirgu Rico" a la plaça de forma trapezoidal a la zona continuació del passeig Marítim, al barri de La Mora.

– Donar el nom "Camí del Puig Estela" al tram de vial entre el Torrent de Vallmajor i camí de les Guixeres, al barri de Les Guixeres.

– Donar el nom "plaça Joan Soler i Amigó" als jardins ubicats a Ca l’Amigó, al barri de Dalt la Vila.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Aprovar les principals estratègies per a la ciutat de Badalona resultants dels debats territorials en el procés Repensem Badalona, i aprovades al plenari del Consell de Ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes de març les principals estratègies per a la ciutat de Badalona resultants dels debats territorials en el procés Repensem Badalona, i aprovades al plenari del Consell de Ciutat.

Les estratègies aprovades per blocs temàtics són les següents:

1. BADALONA MÉS ACCESSIBLE, INCLUSIVA I AMB IGUALTAT D'OPORTUNITATS

• Elaborar un pla d’habitatge públic per garantir l’accés a l’habitatge

• Fer un pla de rehabilitació i millora dels habitatges públics existents

• Realitzar un pla de lluita contra les desigualtats, per facilitar l’accés universal als serveis públics i afavorint xarxes de col·laboració entre administració i entitats.

• Crear un pla d’actuació contra la pobresa energètica per assegurar l’accés als subministres bàsics de tots els habitatges de la ciutat.

• Incrementar els pressupostos destinats al suport social i agilitzar els tràmits administratius per aconseguir aquests recursos.

2. BADALONA MÉS SEGURA I AMB ADMINISTRACIONS FORTES

• Fomentar l’educació com a base de la convivència: desplegar un Pla de formació en valors que reculli actuacions en (i per a ) les entitats, equipaments públics i centres educatius.

• Posar en marxa i publicar els indicadors de qualitat i avaluació del funcionament de l’administració municipal.

• Millorar el sistema de recollida de queixes, reclamacions, incidències i propostes d’actuació

• Adquirir el compromís de l’Ajuntament de donar resposta a les peticions ciutadanes en terminis raonables.

• Incorporar al web municipal un espai on recollir les denúncies de “fake news” per donar-les a conèixer i identificar les persones responsables de la seva transmissió.

• Implementar un programa de seguiment de l’aplicació de l’ordenança de civisme per identificar els seus buits o mancances i proposar actuacions de millora.

• Aplicar un urbanisme amb perspectiva de gènere: elaborar un programa específic de detecció dels espais públics que puguin semblar més insegurs per les seves característiques i realitzar actuacions que disminueixin aquesta sensació d’inseguretat.

3. BADALONA AFAVORIDORA DE L'ECONOMIA URBANA I INNOVADORA

• Crear un consorci de formació professional que faciliti l’alineament entre els objectius de ciutat i el teixit empresarial.

• Impulsar el projecte la Ciutat de la Música

• Elaborar un pla de promoció de l’activitat audiovisual

• Dissenyar un pla de millora, ampliació i modificació dels polígons industrials per facilitar la ubicació de noves empreses.

• Posar en marxa un pla de foment de l’activitat econòmica i incubació de noves empreses.

• Acordar i aplicar un pla per agilitar els tràmits administratius per a la posada en marxa de noves activitats i assegurar el compliment dels requisits exigits.

• Garantir que Ca l’Arnús es manté com a pulmó verd

4. BADALONA MÉS CONNECTADA I VERDA

• Dissenyar un pla de creació d’eixos verds mitjançant itineraris a peu i en bicicleta.

• Renaturalització de l’espai públic: posar en marxar un programa de plantació d’arbrat i de reconversió de places dures en places toves.

• Promoure la utilització dels espais verds per a activitats diverses d’esbarjo, respectuoses amb l’entorn i per a tot tipus de col·lectius.

• Facilitar la posada a disposició d’espais específics, de superfície adequada, destinats a gossos.

• Elaborar un Pla d’ampliació i millora del transport públic, particularment el Metro (línia 1) i facilitar l’accés dels animals de companyia.

• Ampliar la xarxa de carril-bus i carril-bici.

• Fer un Pla de millora de la tarifació social.

• Acordar un programa de seguiment de l’execució dels projectes per dotar de transparència la seva realització.

5. BADALONA MÉS SALUDABLE I EDUCADORA

• Elaborar un programa interdepartamental per a la gent gran amb la implicació dels diferents serveis públics que interactuen amb aquesta població.

• Revisar la utilització dels espais comunitaris com casals, centres cívics, instal·lacions esportives i similars per afavorir l’ús intergeneracional.

• Elaborar o actualitzar el Pla educatiu de ciutat de forma interdepartamental, per incorporar els diferents espais susceptibles de tenir contingut educador per a la infància, adolescència, joventut i població en general.

• Elaborar un pla d’espais i equipaments susceptibles d’us comunitari.

6. BADALONA MÉS SOSTENIBLE

• Elaborar campanyes de sensibilització (informació i formació) sobre bones pràctiques ciutadanes de respecte del medi ambient, fomentant la realització d’un Banc de bones pràctiques.

• Incorporar a les bones pràctiques ambientals als sectors econòmics de al ciutat.

• Fomentar les comunitats energètiques.

• Crear un jardí vertical a l’autopista amb plaques solars.

• Pla d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics i suport a la seva col·locació en edificis privats d’habitatge o industrials.

• Fer un pla de reaprofitament dels recursos hídrics de la ciutat aprofitant les aigües freàtiques, les filtracions al metro, les aiguades de Canyet i l’aigua d’altres espais de la ciutat per fer-ne ús a la ciutat, tot tenint en compte que el marc està salinitzant les aigües freàtiques.

• Transformació de l’autopista. Hi ha infraestructures que a banda de ser una barrera social i urbanística (com és el cas de l’autopista) són les responsables de la contaminació que pateix la ciutat.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, PSC. Els grups municipals del PP i GBeC s’han abstingut.

Moció per la millora i el manteniment del camp de futbol municipal de Montigalà i per garantir la pràctica de l'esport en condicions dignes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la millora i el manteniment del camp de futbol municipal de Montigalà i per garantir la pràctica de l'esport en condicions dignes.

La moció presenta els següents acords:

Primer. Que el govern municipal activi un pla urgent d’actuació per resoldre la situació urgent de la manca d’aigua en dutxes i lavabos, revertir la situació de deteriorament de la gespa activant un sistema de rec i garantir una il·luminació adequada per la pràctica de l’esport.

Segon. Que el govern municipal concreti les inversions necessàries de futur per revertit dèficits estructurals en les instal·lacions del camp municipal de Montigalà.

Tercer. Que el govern de la ciutat concreti un pla de manteniment pels equipaments esportius que eviti el deteriorament de les pistes esportives i pugui garantir la pràctica de l’esport per part de la ciutadania amb les condicions idònies.

Quart. Que el govern de la ciutat elabori, conjuntament amb els usuaris, un reglament d’usos que garanteixi accessibilitat als espais en condicions d’igualtat per a totes les persones, així com la creació dels instruments necessaris per a garantir la transparència i la publicitat.

Cinquè. Donar trasllat d’aquesta moció a totes les entitats esportives de la ciutat i al col·lectiu de famílies de jugadors i jugadores que practiquen l’esport al camp Municipal Montigalà.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 29 de març de 2023

twitter @AjBadalona

👮‍♀️👮 #Badalona incorpora vint-i-tres nous agents al cos de la Guàrdia Urbana

L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, els ha lliurat aquest divendres les credencials a la plaça de Trafalgar del barri de Llefià en un acte obert a la ciutadana

4

L’alcalde de #Badalona, @Albiol_XG, inaugura la sala immersiva EMOTIVA al Centre Sociosanitari El Carme. L'equipament permet l’abordatge no farmacològic de la malaltia d’Alzheimer i altres demències
Més ℹ️▶️https://ajuntament.badalona.cat/noticies/lalcalde-de-badalona-inaugura-la-sala-immersiva-emotiva-al-centre-sociosanitari-el-carme/

4

🫒 En marxa les activitats del cicle de tardor de la Jugatecambiental als parcs de Can Solei i de Ca l’Arnús i al parc del Torrent de la Font i del Turó de l’Enric de #Badalona

ℹ️ http://ajuntament.badalona.cat/noticies/en-marxa-les-activitats-del-cicle-de-tardor-de-la-jugatecambiental-als-parcs-de-can-solei-i-de-ca-larnus-i-al-parc-del-torrent-de-la-font-i-del-turo-de-lenric-de-badalona/

4

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals