Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 25 d’octubre de 2022

26/10/2022 ::

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes d’octubre al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Declaració institucional de suport a les dones iranianes

A l’inici de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona s’ha llegit la següent Declaració institucional en suport a les dones iranianes:

“El passat 13 de setembre de 2022, la jove kurda Mahsa Amini, de vint-i-dos anys, va ser detinguda per l'anomenada policia de la moralitat de la República Islàmica de l'Iran sota el pretext de portar incorrectament el vel. Amb la detenció, Amini va ser traslladada a una comissaria de policia per una suposada sessió de reeducació d'una hora de durada. Tanmateix, unes hores més tard va ser ingressada a un hospital de Teheran després de patir una agressió física per part dels agents de policia, que es pot qualificar de brutalitat policial i, fins i tot, tortura. Mahsa Amini va morir a l'hospital el 16 de setembre a conseqüència d'un infart i un coma.

El cas d'Amini ha provocat tot un conjunt de protestes i manifestacions ciutadanes per reivindicar els drets fonamentals de les dones, que són també drets humans. A l'Iran, no dur el vel pot significar l'empresonament i la pèrdua de la feina, ja que és obligatori des de la revolució islàmica de 1979. I tot i que les autoritats iranianes han ordenat una investigació sobre el que va passar a la comissaria on va traslladar a Amini, les protestes ciutadanes han estat durament reprimides i, actualment i segons dades oficials, gairebé vint persones hi ha perdut la vida. A més, el govern iranià està aplicant la censura bloquejant la connexió a Internet per evitar que les protestes es continuen estenent a través de les xarxes socials, que han contribuït a difondre el cas d'Amini. De fet, el 25 de setembre les autoritats iranianes van detenir a Nilufar Hamedi, la primera periodista a donar la notícia sobre la mort d'Amini, i actualment es troba retinguda a una presó juntament amb una altra periodista i un fotògraf. Arran de les protestes subsegüents s'ha desfermat una cruel repressió que ja ha causat un nombre indeterminat de morts que també condemnem.

Independentment de les lleis d'un país, els drets humans i fonamentals han d'esdevenir preeminents en la condició ciutadana i en la vida social i col·lectiva. L'obligació de cobrir-se la cara total o parcialment a l'Iran contradiu directament la Carta de les Nacions Unides de 1945 i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 que advoquen per la igualtat entre homes i dones, així com la Convenció sobre l'Eliminació de totes les formes de Discriminació contra les Dones de Nacions Unides de 1979. L'organització Amnistia Internacional ha sol·licitat una investigació criminal per la mort d'Amini i considera l'obligatorietat del vel com abusiva, degradant i discriminatòria per a la dona.

És per això, que proposem al ple l'adopció dels següents ACORDS:

1. Condemnar l'assassinat de la kurda Mahsa Amini a mans de la policia de la moral de l'Iran.

2. Condemnar qualsevol forma de tortura, i molt especialment, per motius derivats de l'extremisme religiós.

3. Condemnar l'empresonament de la periodista Nilufar Hamedi així com de la resta de periodistes empresonats per informar sobre la mort d'Amini i n'exigeix l'alliberament, així com el respecte a la llibertat de premsa i informació.

4. Mostrar la seva solidaritat vers les dones iranianes, kurdes i perses així com totes les dones que s'enfronten a qualsevol tipus de discriminació, i amb els homes que comparteixen la seva lluita.

5. Considerar necessària una investigació exhaustiva i independent dels fets que han provocat la mort de Mahsa Amini; i que es depurin les responsabilitats polítiques, civils i penals que se'n derivin.

6. Condemnar qualsevol legislació que estableixi l'obligatorietat del vel, ja que atempta contra la llibertat de les dones a vestir i viure com vulguin, així com a què es dissolgui la policia de la moral.

7. Demanar a les institucions europees i els Estats Membres de la Unió Europa que donin suport a la societat civil iraniana que lluita en favor de les llibertats i drets de les dones per tal d'avançar cap a un Iran més democràtic i socialment just.

8. Demanar a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea que evitin legislar o desenvolupar polítiques sobre qualsevol aspecte de la indumentària de les dones, ja que atempta contra la llibertat de les dones a vestir i viure com vulguin allà on siguin.

9. Lamenta la criminalització, l'assenyalament i la hipervigilància que dones arreu del món, també a Catalunya, han de patir per l'ús del vel i insta a les institucions públiques catalanes a revisar la legislació i el conjunt de polítiques públiques que puguin incórrer en aquesta persecució.

10. Així, condemna l'ús partidista, ideològic, racista i islamòfob que arreu se'n fa arran de l'assassinat de Mahsa Amini per validar discursos d'odi i discriminació”.

Aprovació de la revisió anual del Padró municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2022

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat el resum numèric general municipal d’habitants de Badalona per al període comprès entre l’1 de gener de 2021 i 31 de desembre de 2021, dels quals es dedueix que la Població de la ciutat de Badalona a 1 de gener de 2022 és de 223.695 habitants. Aquestes xifres no esdevindran definitives ni oficials fins que no siguin aprovades per l’lNE.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Aprovació provisional del Pla especial de regulació dels jocs d’atzar

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha donat el vistiplau a l’aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar al municipi de Badalona. El passat 24 de maig de 2022, la Junta de Govern Local de Badalona va aprovar inicialment el Pla i també la pròrroga pel termini d’un any de la suspensió de l’atorgament de llicències per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar com ara bingos, casinos, sales de joc i locals d’apostes. Després del preceptiu termini d’informació pública de l’expedient, no consta que s’hagi presentat cap al·legació i, per tant, es procedeix a la seva tramitació prèvia a l’aprovació definitiva.

L’objecte del Pla especial urbanístic per la regulació dels jocs d’atzar és regular la intensitat dels usos del sòl i les condicions urbanístiques per a la implantació d’establiments de concurrència pública destinats a salons de joc, Bingos i Casinos de joc a Badalona, per tal d’establir una regulació coherent a tot el municipi i ajustada a les directrius vigents en matèria de Salut. En aquest sentit, l’objectiu principal del Pla és minimitzar l’accessibilitat per part dels col·lectius vulnerables als establiments destinats als jocs d’atzar, a fi de reduir els riscs d’addicció i els danys associats.

La regulació que es proposa es justifica d’acord una anàlisi prèvia dels àmbits d’acció dels col·lectius vulnerables i amb la voluntat d’obtenir un correcte equilibri entre el joc com a activitat d’oci i entreteniment i la necessària protecció de consumidors enfront del risc derivat d’aquesta activitat.

Segons el Pla especial de regulació, una vegada analitzada l’evidència científica respecte dels principals factors individuals i ambientals de vulnerabilitat enfront del trastorn del joc, es proposa l’especial protecció de diversos usos vinculats als col·lectius vulnerables enfront danys associats al joc d’apostes, limitant la presència propera d’establiments on es desenvolupin activitats relacionades amb el joc.

Per tant, a efectes d’aquest Pla, es proposa que tinguin consideració d’usos protegits els centres educatius; les biblioteques; els centres esportius municipals; els centres oberts; els centres d’internament de menors; els casals de joves i de barri; els centres cívics; els centres de salut; els hospitals; els centres d’atenció primària i d’urgències; els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències; els centres de salut mental; els centres i hospitals de dia; els centres d’atenció a persones amb problemes de joc/ trastorn del joc; els centres de Serveis Socials; els centres del Servei d’Ocupació de Catalunya i oficines d’atur. Així, es proposa que els establiments destinats a jocs d’atzar se situïn a una distància de 450 m dels usos protegits a efectes d’aquest pla, a excepció dels centres educatius, on es considera una cobertura de protecció de 650 metres.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat el dictamen amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Aprovació la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Badalona per a la implantació i la gestió del servei metropolità de bicicleta pública.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Badalona per a la implantació i la gestió del servei metropolità de bicicleta pública.

Aquest servei pretén ser un sistema de transport d'ús individual que permeti als ciutadans de Badalona completar els seus desplaçaments habituals en bicicleta d’una manera sostenible, saludable, econòmica, i plenament integrada amb el sistema de transport públic del territori, facilitant la intermodalitat amb altres mitjans com el tren, el metro, el tramvia o l’autobús.

Per garantir que s’avança cap a models de transport actius i menys contaminats cal dimensionar correctament el nou servei de bicicleta pública. En concret, caldrà dotar-lo d’un nombre mínim d’estacions que asseguri una cobertura mínima del territori. A Badalona s’han definit 31 estacions, amb un total de 341 bicicletes, que donen cobertura de la forma més homogènia possible a tots els districtes de la ciutat. Els punts concrets que s’han establert són els següents:

Codi d’identificació

Ubicació

Nombre d’ancoratges

Nombre de bicicletes

Observacions

01. Metro Gorg

Avinguda del Marquès de Mont-Roig, 127-121

20

11

Escomesa elèctrica

02. Plaça Bac de Roda

Plaça Bac de Roda

20

11

Sense escomesa

03. Pg. Marítim

(Santa Madrona 97)

Passeig Marítim, s/n- Perllongació torrebadal

20

11

Sense escomesa

04. Metro Artigues | Sant Adrià

Ctra. de Santa Coloma, 6

20

11

Escomesa elèctrica

05. La Mora

Carrer Eduard Maristany – Carrer Mar Tirrena

20

11

Escomesa elèctrica

06. Ca l'Arnús

Riera de Canyadó, 31

20

11

Escomesa elèctrica

07. Mercat Municipal de Morera – Pomar

Avinguda de Sabadell, s/n – Av. Primer de Maig

20

11

Escomesa elèctrica

08. Molí de la Torre/Dr. Daudí

Carrer de Molí de la Torre, 53

20

11

Sense escomesa

09. Les Ciències

Carrer de la Ciència, 8

20

11

Sense escomesa

10. RENFE Badalona

Plaça Roca i Pi

20

11

Escomesa elèctrica

11. Parc de Torrents i Lladó

Carrer Joaquim Torrents i Lladó, 1

20

11

Escomesa elèctrica

12. Metro Pep Ventura

Marqués de Montroig, 10

20

11

Escomesa elèctrica

13. Av Martí i Pujol – Pau Rodó

Av. de Martí Pujol, 287

20

11

Sense escomesa

14. Carretera Antiga de València- Carrer Joan Valera

Juan Valera, 8

20

11

Sense escomesa

15. CAP Llefià

Avinguda del Marquès de Sant Mori, 24

20

11

Escomesa elèctrica

16. Hospital de l’Esperit Sant

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, s/n

20

11

Sense escomesa

17. Escola Oficial Idiomes

Avinguda del Marquès de Mont-Roig – Av. del Maresme

20

11

Escomesa elèctrica

18. Port Esportiu de Badalona

Passeig Marítim/Perllongació C. Cervantes

20

11

Sense escomesa

19. Metro Badalona Pompeu Fabra

Plaça de l'Alcalde Xifré, 29-31

20

11

Escomesa elèctrica

20. Olof Palme

Carrer d'Anna Tugas – Paseig Olof Palme

20

11

Escomesa elèctrica

21. Parc Montigalà / Estadi Municipal

Camí de Sant Jeroni de la Murtra, 11-13

20

11

Escomesa elèctrica

22. Centre Cívic Can Cabanyes

Rambla de Sant Joan, 79

20

11

Escomesa elèctrica

23. Can Ruti

Campus Can Ruti

20

11

Sense escomesa

24. Manresà

Ctra. de Mataró, 67

20

11

Sense escomesa

25. Av. Bufalà

Av. Martí Pujol, 521

20

11

Amb escomesa elèctrica

26. Metro La Salut

Carrer de Juan Valera, 111

20

11

Amb escomesa elèctrica

27. Metro Llefià

Av. d'Amèrica, 3

20

11

Amb escomesa elèctrica

28. Plaça de l'Assemblea de Catalunya

Plaça de l'Assemblea de Catalunya

20

11

Amb escomesa elèctrica

29. Alcalde Joan Manent

Avinguda d'en Caritg, 38

20

11

Sense escomesa

30. Palau Municipal d’esports

Carrer Concòrdia, 1

20

11

Sense escomesa

31. Pg. Marítim de Badalona – Platja de Cristall

Passeig Marítim/Perllongació Torrent Vallmajor

20

11

Sense escomesa

L’oferta de bicicletes serà 100% elèctriques, amb assistència a la pedalada. Aquesta característica permetrà superar les dificultats orogràfiques dels barris de Badalona amb carrers amb grans pendents. També facilitarà l’arribada al Campus de Can Ruti, superant les pendents dels principals accessos al diferents serveis del Campus. S’ha previst una estació en aquest emplaçament per tal de facilitar l’accés al Campus tant de treballadors com d’usuaris.

Per garantir la complementarietat amb el transport públic i augmentar la seva competitivitat, el nou servei de bicicleta pública tindrà les següents característiques pròpies:

    – Estacions de bicicleta pública a prop dels intercanviadors i parades: les estacions de bicicleta pública se situaran el més a prop possible dels intercanviadors del transport públic, de les estacions de tren o metro, o de les parades d’autobús. Seran estacions modulables per adaptar el nombre d’ancoratges a la demanda, i amb recàrrega de les bateries de les bicicletes elèctriques per incrementar la seva disponibilitat.

    – Promocions i millors tarifes als clients del transport públic: els clients del transport públic tindran tarifes més competitives per l’ús del servei de bicicleta pública metropolitana, i podran participar en promocions especials.

    – Recursos de senyalització i informació orientats a la intermodalitat: tant la senyalització de les estacions de metro o tren, o les parades d’autobús o tramvia, com els canals d’informació del servei de bicicleta pública i dels operadors del transport públic (aplicacions mòbils, webs, campanyes de publicitat, campanyes d’informació…) s’orientaran a facilitar els desplaçaments intermodals amb la bicicleta

El conveni, que mantindrà la seva vigència durant 4 anys prorrogables, defineix que l’AMB assumeix la totalitat del pressupost de subministrament d’estacions i bicicletes. Segons el nombre de bicicletes i estacions previstos en el conveni, l’aportació anual de l’Ajuntament a l’AMB per cobrir el dèficit d’explotació del servei s’estima inicialment en 370.838,06 €.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable dels grups municipals del PSC, ERC, Badalona en Comú Podem, Guanyem Badalona en Comú i Junts per Catalunya. El Grup Municipal del Partit Popular s’ha abstingut.

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022 i del seu annex d'inversions (reforma Ca l'Arnús – AMB)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022 i del seu annex d'inversions per fer front a determinades actuacions al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús que no poden ser ajornades fins al proper exercici.

Els àmbits actuació que preveu la modificació pressupostària són els següents:

Camí dels Xiprers: Recuperació d'una part de l'antic sistema de reg de la finca. Recuperació d'una part dels antics canalons de distribució d'aigua per la finca. Des del Llac fins a la zona de la Glorieta. Millora de paviment de tova ceràmica i obertura de l'espai annex a la casa del Llac.

Millora del Jardí Romàntic de Can Solei: Millora puntual de la vegetació i protecció dels parterres amb una tanca baixa.

Grutes: Neteja i restauració.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat el dictamen amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció per la millora, el manteniment i l'accés als espais públics destinats a la pràctica del bàsquet de lleure i altres activitats esportives

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 d’octubre una moció per la millora, el manteniment i l'accés als espais públics destinats a la pràctica del bàsquet de lleure i altres activitats esportives.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Que el govern municipal identifiqui les pistes i cistelles de la ciutat en què es jugui a bàsquet o es pugui jugar a bàsquet al marge dels pavellons esportius, incloses la dels centres educatius.

SEGON. Que el govern municipal concreti les inversions necessàries, en cada un d’aquests espais, que permetin jugar a bàsquet amb condicions: substitució de cistelles trencades, instal·lació de xarxes, arranjament del paviment, pintura, etc.

TERCER. Que el govern de la ciutat estudiï l’ampliació de nous espais per poder jugar a bàsquet i altres esports al carrer.

QUART. Que el govern de la ciutat elabori, conjuntament amb els usuaris, un reglament d’usos que garanteixi accessibilitat als espais en condicions d’igualtat per a totes les persones, així com la creació dels instruments necessaris per a garantir la transparència i la publicitat.

CINQUÈ. Donar trasllat d’aquesta moció a totes les entitats esportives de la ciutat i a la Plataforma pel bàsquet als carrers de Badalona.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú i les abstencions del PP, PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya.

Badalona, 26 d’octubre de 2022

twitter @AjBadalona

🏵️👵👴 Aquest dijous se celebra la XXXV edició de les Noces d’Or al Palau Municipal d’Esports de #Badalona

💍 Vuitanta-tres parelles celebren els seus cinquanta anys de convivència

✍️ L’Institut Municipal de Serveis Personals de #Badalona (IMSP) ha obert una borsa de treball de la categoria de cuidador/a de centres

▶️ S’ofereix jornada completa i incorporació immediata

ℹ️📌http://ajuntament.badalona.cat/noticies/limsp-obre-una-borsa-de-treball-de-la-categoria-de-cuidador-a-de-centres/

🏃‍♀️🏃‍♂️ Diumenge es celebra al passeig Marítim de #Badaloan la cursa 100 km Càncer Challenge, una cursa 100% solidària

▪️ L’esdeveniment dona suport als infants en tractament oncològic i a les seves famílies

La TIAB organitza un fòrum promoure l'intercanvi entre les famílies i els professionals sobre els suports i les respostes que reben durant la criança

📍 20 d’octubre de 9.30 a 13.30 hores a l’Espai Betúlia de #Badalona

Animeu-vos a participar ➡️ http://ajuntament.badalona.cat/noticies/la-taula-dinfancia-i-adolescencia-de-badalona-organitza-el-forum-de-debat-les-3c-de-lacompanyament-caminem-compartim-i-construim-amb-les-families/

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals