Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 23 de març de 2021

24/03/2021 ::

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de març per via telemàtica

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març ha aprovat la modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer de Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea. Aquesta modificació es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques del centre de conservació i control de trànsit de les Rondes, per adaptar-les als usos existents i la urbanització i edificacions implantades.

La proposta consisteix en substituir la superfície que ocupa el centre de control del trànsit, que s’emplaça en un sòl qualificat de zona verda, per la mateixa superfície de zona edificable propietat del dissolt Consell Comarcal, que es cedeix a l’Ajuntament.

Aquesta modificació compren dos àmbits:

  – L’àmbit 1, corresponent a una part de la parcel·la amb referència cadastral 5903301DF3950D0001UR, que ocupa l’actual centre de control de trànsit, situat al barri de Montigalà en front a l’avinguda de la Comunitat Europea, dins de l’illa delimitada pel carrer del Camí de Sant Jeroni de la Murtra i el carrer de la Ciència, amb una superfície de 3.776 m².

  – L’àmbit 2, que correspon a la finca amb referència cadastral 6106501DF3960E0001GJ, situada al carrer Tanit amb una superfície de 3.776 m².

La superfície total de l’àmbit d’aquesta modificació del PGM és de 7.552 m².

En l’àmbit 1 es proposa el canvi de qualificació del sistema de verd local (XIII) a sistema viari, (5) segons prescripció del Ministeri de Foment. A la zona en front al carrer de Tanit, àmbit 2, es proposa el canvi de qualificació de zona uni-bifamiliar en filera (clau II) a sistema de verd general (clau XIV).

Els usos, el tipus d’ordenació i la definició dels paràmetres urbanístics que es proposen al sistema viari (clau 5), infraestructura de servei a l’autopista B-20 són els següents:

  – Tipus d’ordenació: edificació aïllada

  – Alçada reguladora màxima: planta baixa + 1 planta pis / 9,00 m

  – Ocupació màxima: 30%

  – Edificabilitat màxima : 1.000 m2

  – Separació a límits de parcel·la: 3 m

El dictamen ha estat aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Aprovada l’Addenda per al 2021 del contracte programa 2016-2019 amb la Generalitat en programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març l’Addenda de pròrroga per a 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Badalona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

El cost total dels serveis a prestar durant l'any 2021 es d’11.632.411,06 €, dels quals 5.280.995,33 € seran aportats per l'Ajuntament de Badalona i l'import restant, 6.396.380,99 €, pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Necessitats que han de ser ateses amb la signatura de l'Addenda

  • Ajudes d'urgència social, mantenint el suport a les seves prestacions (entre d'altres, d'aliments).

  • Atenció a la dependència, realitzant programes individuals d'atenció (PIA) i assegurant el finançament del servei.

  • Consolidar i mantenir la xarxa de serveis socials bàsics (SBAS).

  • Servei d'ajuda a domicili (SAD), assegurant la coordinació, supervisió i correcta prestació de servei.

  • Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i les famílies que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

  • Plans locals i comarcals de Joventut.

  • Promoció de la cohesió social i integració en una cultura pública comuna, basada en el reconeixement del pluralisme de la societat catalana.

  • Servei de transport adaptat i assistit, facilitant l'accés a les persones amb discapacitat i / o dependents que presentin dificultats de mobilitat o necessitin acompanyament.

  • Programes de mediació sociocultural per impulsar la promoció de la formació de professionals gitanos i gitanes en la mediació i en altres àmbits de l'acció social.

  • Programa d'atenció a persones amb drogodependències, intentant reduir les repercussions negatives que pugui introduir en els àmbits personal, familiar i social.

  • Plans de desenvolupament comunitari, per millorar la implementació de polítiques socials actives.

No hi ha increment de la despesa

Les obligacions econòmiques previstes en l'Addenda 2021 estan ja previstes en el pressupost municipal vigent, de manera que no comporten cap increment de la despesa.

La dotació és la mateixa que la de l'any 2020.

Per què d'una addenda?

Per garantir la seguretat jurídica i la continuïtat dels serveis que es presten.

Es proposa prorrogar per 2021 les condicions dels anys 2019 i 2020, fins que no se signi un nou contracte-programa.

El futur Contracte-Programa

El Govern Municipal pretén que el futur Contracte-Programa introdueixi un salt qualitatiu que permeti l'avaluació d'impacte de les polítiques, potenciant la prevenció i l'abordatge integral de les necessitats de les persones i la comunitat. La regidoria de Serveis Socials ha sol·licitat novament una reunió amb la Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya per avançar en la concreció de les fitxes que formaran part del Contracte-Programa 2022-2025.

Dèficit de les aportacions derivades de compromisos de el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

La Generalitat de Catalunya deixa de finançar 1.079.387,45 €, una vegada sumats els dèficits dels serveis de la seva competència, més els serveis bàsics de finançament compartit (66% Generalitat / 34% Ajuntament).

Pel contrari, la Generalitat de Catalunya finança la quantitat 503.228,22 € per a atendre programes de competència municipal i respecte de les quals, per tant, no té obligació de cobrir totalment o parcialment el seu cost.

Malgrat el saldo negatiu final de gairebé 600.000 € en les aportacions de la Generalitat de Catalunya (per complir amb el 66% de finançament que li correspon d'acord amb la Llei 12/2007, de Serveis Socials de Catalunya), es considera necessària l’aprovació de l'Addenda per a l'exercici 2021, perquè el Govern considera que si no es fa implicaria un greu perjudici econòmic per a l'Ajuntament, que faria inviable la prestació de serveis prioritaris per a la ciutadania de Badalona.

La signatura de l'addenda beneficia nombrosos col·lectius ciutadans, molts dels quals es troben en situacions d'especial vulnerabilitat. Atendre les seves necessitats i millorar la seva qualitat de vida ha de ser el nostre objectiu i a ell s'encaminen les polítiques que impulsem.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció de suport als treballadors i treballadores de la piscina municipal del centre

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció de suport als treballadors i treballadores de la piscina municipal del centre.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- L’Ajuntament de Badalona ha de garantir el compliment del contracte per part de Sporitse Creative Solutions, S.L., i per tant, assegurar-se que es compleixen els drets laborals de les persones contractades per aquest concurs des del primer dia.

Segon.- L’Ajuntament de Badalona obrirà un expedient sancionador i prendrà les accions necessàries contra l’empresa Sportise Creative Solutions, S.L., per fer complir aquest contracte, mantenint les condicions laborals de la subrogació del personal.

Tercer.- L’Ajuntament de Badalona ha de fer tot allò que estigui a les seves mans perquè el personal de l’empresa contractada cobri el 100% del seu sou des del primer dia del nou contracte, i mantingui tots els drets laborals adquirits, mentre segueixi aquest servei contractat.

Quart.- L’Ajuntament de Badalona estudiarà la municipalització d’aquest servei i es compromet a buscar la solució més àgil i adient per aconseguir la recuperació d’un servei públic que es presta durant tot l’any, garantint la màxima qualitat d’atenció a la ciutadania i millorant les condicions de treball del personal que presta aquest servei.

Cinquè.- L'Ajuntament de Badalona ha de justificar la continuïtat de l'ERTO realitzat a aquests treballadors per “fuerza mayor" a conseqüència de l’emergència de la pandèmia de la Covid-19 a partir del 23 de novembre i fins al 31 de gener i garantir que els treballadors cobrin el 100% del seu sou durant aquest període.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció sobre el control de preus del lloguer

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció sobre el control de preus de lloguer.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar el Govern de l’Estat a aprovar una llei estatal d’habitatge, que permeti el seu desenvolupament en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya i dels municipis, que blindi la funció social de l’habitatge i asseguri el compliment efectiu i el respecte del dret a un habitatge digne i adequat recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola, incloent-hi l’accés als subministres bàsics i a adoptar mecanismes que garanteixin el compliment de les obligacions internacionals en matèria de dret a l’habitatge contingudes en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, les Observacions Generals núm. 4 i núm. 7 del Comitè DESC, i la Convenció sobre els Drets del Nen, així com les resolucions i dictàmens del Comitè DESC en matèria d’habitatge, i a garantir la seva aplicació immediata i vinculant en casos de desallotjament forçós sense alternativa habitacional.

2. Instar al Govern de l’Estat a legislar per regular el mercat del lloguer d’habitatges, impedint preus abusius en els contractes d’arrendament de l’habitatge mitjançant mecanismes de control de preus i promovent baixades de preus tant en contractes en vigor com en contractes futurs. A més a més, es garantirà un lloguer estable, segur i assequible, augmentant el parc públic

d’habitatge de lloguer social i assequible, adoptant mecanismes per la cessió obligatòria i temporal de l’habitatge buit en mans de grans tenidors d’habitatge i de la SAREB a les administracions públiques competents.

3. Traslladar el present acord al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i Diputades, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Badalona, al Sindicat de Llogateres, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona i a les entitats municipalistes de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú i el Partit Socialista de Catalunya. El grup municipal del Partit Popular es va abstenir.

Moció per a millorar la mobilitat dels veïns al barri del Manresà

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció per a millorar la mobilitat dels veïns al barri del Manresà.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Instar al govern municipal a canviar el sentit de circulació del carrer Manresà direcció nord.

Segon.- Instar al govern municipal a què, de forma consensuada amb els veïns, requereixin als tècnics municipals que estudiïn la viabilitat de poder-se fer un canvi de sentit al final del passatge Josep Pla.

Tercer.- Comunicar aquests acords a l’associació de veïns del barri del Manresà.

La moció s’ha aprovat amb amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció per la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció per la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea metropolitana de Barcelona.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Que l’Ajuntament de Badalona assumeix com a propi el compromís i insta a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a la resta de municipis metropolitans a col·laborar per a:

• Elaborar i aplicar el Pla Qualitat de l’Aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2021-2026 pel seguiment de les àrees estratègiques i el desenvolupament de les accions en el territori metropolità la vigilància, prevenció i millora de la contaminació atmosfèrica a l’AMB.

• Elaborar durant l’any 2021 un informe de la situació actual de les estacions de la XVPCA, avaluant la tipologia dels contaminants químics i biològics que es necessari controlar, així com de les necessitats reals de vigilància i prevenció de la contaminació atmosfèrica a l’àmbit metropolità per tal d’endegar seguidament i amb urgència les actuacions necessàries per assolir que a tot el territori metropolità es compleixi la legislació ambiental europea en relació a la qualitat de l’aire.

• Aprovar els convenis de col·laboració interadministratiu necessaris entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments amb l’AMB per a la coordinació i millora de la contaminació atmosfèrica.

• Millorar la transparència de les dades i l’evolució de la contaminació atmosfèrica, tan al web de l’AMB, com als webs de cada Ajuntament metropolità per a publicar l’estat de la contaminació en els moments d’episodis importants, així com també anualment.

Segon.- Comunicar aquesta moció al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’àrea d’Ecologia de l’AMB, a la resta d’ajuntaments metropolitans, al Parlament de Catalunya, així com a tots els grups polítics representats al Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’AMB.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció en defensa dels mercats municipals de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció en defensa dels mercats municipals de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1. Que s’informi de manera urgent a tots els interessats, així com als membres d’aquest consistori de la situació de cada un dels mercats municipals i dels plans d'actuació previstos per aquest govern en els mercats municipals de Badalona.

2. Que s’informi de manera urgent a les persones afectades, en especial als paradistes dels mercats municipals de les condicions previstes que es plantegen des de l'ajuntament, en la concessió de les parades dels mercats municipals així com de les concessions previstes a les cadenes de supermercats en alguns dels mercats municipals.

3. Que es creï una comissió específica amb els representants dels grups municipals i els paradistes de les diferents mercats per iniciar un pla específic d’adequació dels mercats municipals amb l’objectiu de concretar les reformes estructurals i d’equipaments per garantir la seva continuïtat.

4. Enviar còpia d’aquesta moció als representants dels mercats municipals de la ciutat, a la FAVB i a les diferents organitzacions del Consell Econòmic i Social.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció per la participació de les administracions locals en la gestió pública dels fons Next Generation

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció per la participació de les administracions locals en la gestió pública dels fons Next Generation.

La moció proposa els següents acords:

1.- Sol·licitar al Govern d’Espanya un espai permanent de representació del municipalisme en la Conferència Sectorial de Fons Europeus que es reactivarà amb les Comunitats i Ciutats Autònomes.

2. Sol·licitar al Govern d’Espanya que treballi perquè una part dels fons destinat a l’Estat espanyol serveixi per finançar un Fons Local per a la Transformació Social, Econòmica i Ecològica que tingui per objectiu finançar els projectes de transformació en aquests àmbits que promoguin les administracions locals i que es puguin formular amb més marge de temps.

3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les demandes del món local i acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus per als municipis.

4. En relació a la part dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU que gestionaran directament les Comunitats Autònomes, reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya la constitució d’una taula de coordinació amb el món local per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans que aquests siguin presentats, i per fer-ne el seguiment de l’execució, un cop siguin aprovats.

5. Traslladar aquest acord a la Federación Española de Municipios y Provincias, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d'Amunt

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d'Amunt.

La moció proposa els següents acords:

1- Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el compromís d'activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta de Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt.

2- Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les administracions públiques el compromís d’un pla de reindustrialització del sector de l'automòbil considerant-lo una prioritat pressupostària, social i industrial.

3- Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al territori.

4- Instar a la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant una solució que permeti salvar els llocs de treball.

5- Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores, en aquesta difícil situació a la qual s'enfronten, i fer saber als treballadors i treballadores de Badalona afectats per aquest tancament que els representants polítics municipals d’aquest consistori estem a la seva disposició.

6- Donar coneixement d'aquests acords als representants sindicals de la planta Bosch Sistemes de Frenat a Lliçà d'Amunt, a les organitzacions sindicals majoritàries de Badalona, a la direcció de l'Empresa Bosch Espanya, al Comitè Executiu Europeu del Grup Bosch, a la Presidència del Govern d'Espanya, a la Presidència del Govern de Catalunya, al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups del Congrés dels diputats, del Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 24 de març de 2021

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals