Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

El dimarts 28 de març, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

23/03/2023 ::

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 28 de març, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari corresponent al mes de març té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Donar compte de la Resolució de data 7 de febrer de 2023, del tinent d'alcalde i regidor de l'Àmbit d'Hisenda, Recursos Interns i Personal, per delegació d'alcaldia, per la que s'adjudica el lloc de Secretaria General de l'Ajuntament de Badalona al funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, categoria superior, classe primera, Víctor Siles Marc. Adjudicació publicada al BOE de 7 de març de 2023 per Resolución de la Directora General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

2. Aprovar l’acta número 2, corresponent a la sessió extraordinària de 24 de febrer de 2023; l’acta número 3, corresponent a la sessió ordinària de 28 de febrer de 2023 i l’acta número 4, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 8 de març de 2023.

3. Declaració institucional de l'Ajuntament de Badalona a proposta de la Plataforma EMMB per una reforma integral de l'edifici de l'Escola de Música Moderna de Badalona.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

4. Ratificació de l’acord del Plenari del Consorci Badalona Sud pel qual s’aprova inicialment la dissolució, liquidació i extinció del Consorci Badalona Sud.

5. Aprovació inicial de la denominació de diversos espais públics de la ciutat.

6. Incoar expedient per a la revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret respecte la continuïtat en la prestació del servei per la neteja dels edificis municipals de Badalona i de les factures presentades per l’esmentat servei, per part de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA.

7. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de febrer de 2023..

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

8. Prescindir del tràmit de la consulta pública prèvia de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, respecte a la modificació plantejada de l’ordenança fiscal general, i aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a la seva vigència a partir que es compleixi allò que estableix l’article 17 del TRLRHL.

9. Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (creació aplicació pressupostària teleassistència DIVA).

10. Donar compte al Ple de la corporació de les següents modificacions del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022, aprovades per resolucions de l’Alcaldia, i que afecten l’Annex d’Inversions..

11. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de despeses de 2023, en pròrroga del de 2022 (increment despesa subministrament electricitat).

12. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Subvencions finalistes centres oberts – CP DBSF 2023).

13. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (sentència judicial Escoles Bressol 2018).

14. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de l'informe resum anual 2022: Control Permanent i Auditoria Pública.

15. Desestimar parcialment el recurs de reposició interposat per la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur (ASCA), pel que fa a la sol·licitud de suspensió cautelar de l’acord adoptat per l'Ajuntament Ple relatiu a la reclamació del deute no justificat resultant de la liquidació del Conveni formalitzat el 29/12/2016.

16. Abonament retroactiu de les diferències corresponent al factor experiència entre grup C2 i C1.

17. Aprovació canvi de modalitat de constitució de garantia expedient 2022/00044212Z.

18. Aprovació nomenament dels membres de la direcció facultativa expedient 2022/00044212Z.

19. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de BCN – Node Energia Centre de Blockchain).

20. Modificació puntual de la plantilla i quadre laboral en el sentit d’adequar-la a la funcionarització de totes aquelles places que han quedat vacants de la Plantilla de Laborals i les funcions de les quals han de ser desenvolupades per personal funcionari o personal laboral, així com crear les places necessàries per a complir les ràtios que els Serveis Socials i reclassificació de l'escala bàsica de la GU.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

21. Aprovar les principals estratègies per a la ciutat de Badalona resultants dels debats territorials en el procés Repensem Badalona, i aprovades al plenari del Consell de Ciutat.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

22. Rectificar l’error material de l’acord aprovat pel Ple de 23-02-2023 d’aprovació d’un reconeixement de crèdit, a favor de la mercantil WOLTERS KLUWER ESPANA, SA.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la millora i el manteniment del camp de futbol municipal de Montigalà i per garantir la pràctica de l'esport en condicions dignes.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 23 de març de 2023

twitter @AjBadalona

👮‍♀️👮 #Badalona incorpora vint-i-tres nous agents al cos de la Guàrdia Urbana

L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, els ha lliurat aquest divendres les credencials a la plaça de Trafalgar del barri de Llefià en un acte obert a la ciutadana

4

L’alcalde de #Badalona, @Albiol_XG, inaugura la sala immersiva EMOTIVA al Centre Sociosanitari El Carme. L'equipament permet l’abordatge no farmacològic de la malaltia d’Alzheimer i altres demències
Més ℹ️▶️https://ajuntament.badalona.cat/noticies/lalcalde-de-badalona-inaugura-la-sala-immersiva-emotiva-al-centre-sociosanitari-el-carme/

4

🫒 En marxa les activitats del cicle de tardor de la Jugatecambiental als parcs de Can Solei i de Ca l’Arnús i al parc del Torrent de la Font i del Turó de l’Enric de #Badalona

ℹ️ http://ajuntament.badalona.cat/noticies/en-marxa-les-activitats-del-cicle-de-tardor-de-la-jugatecambiental-als-parcs-de-can-solei-i-de-ca-larnus-i-al-parc-del-torrent-de-la-font-i-del-turo-de-lenric-de-badalona/

4

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals