Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 26 de gener de 2021

27/01/2021 ::

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de novembre per via telemàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va iniciar la sessió d’aquest dimarts 26 de gener de 2021 amb la lectura de la següent declaració institucional:

Declaració institucional del Ple de l'Ajuntament de Badalona per a mantenir el nombre de places de matriculació educativa per al curs 2021-2022

En l’actual situació de pandèmia és cabdal evitar la massificació dels centres

educatius, garantint el nombre de places necessàries que, a causa del creixement demogràfic que està presentant la nostra ciutat, es presenten en molts nivells educatius. El passat mes de setembre es van crear dos nous grups de 1r i 5è de primària, però no és suficient. Actualment a la ciutat el nombre de places públiques està en nombre vermells; només queden 19 places de 3r, 1 sola plaça de 4t, 9 places de 5è i 20 de 6è. Cal garantir que el conjunt de les famílies de la nostra ciutat tinguin dret a un ensenyament de qualitat, independentment de la seva capacitat econòmica o d’altres condicionants socials. És imprescindible fomentar i mantenir l’escola pública com a oferta de màxima qualitat.

És per aquests motius, i a petició de FAMPAS Badalona, que tots els grups polítics de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple acorden:

PRIMER.- Reactivar conjuntament amb la Generalitat una taula local de planificació escolar on es puguin treballar mesures contra la segregació escolar, la zonificació i noves construccions.

SEGON.- Revisar el mapa escolar de la ciutat d'acord amb el Departament i amb la comunitat educativa.

TERCER.- La taula contra la segregació i la revisió del mapa escolar hauria de plantejar-se amb els següents objectius:

– Mantenir com a mínim la mateixa oferta de places públiques de infantil de la preinscripció del curs passat. Donar solucions a la manca de places de P3 a la zones 2, 4 i 6 planificant, si escau, la creació de noves escoles.

– Creació de nous grups en els nivells de 3r, 4t, 5è de primària, preferentment en centres de dues línies i als que es va treure una, en el seu moment.

– No permetre la creació de cap bolet, nom que es dona als grups addicionals i que comporten pèrdua d’espais que ara són tan necessaris.

– Baixar les ràtios a infantil amb l’objectiu final de situar-la en 20 alumnes per aula, estudiant la situació de cada zona escolar.

– Mantenir les places de NEE durant tot el curs, amb l’objectiu de poder assegurar una millor distribució dels infants que arriben fora del procés de preinscripció, conegut com a matrícula viva, estudiant la situació de cada zona escolar.

QUART.- Agilitzar al màxim l’inici de les obres pendents de construcció. Cal que la Generalitat agilitzi els processos pendents com la licitació de l’obra ja aprovada de l’Institut Ventura Gassol, la signatura dels convenis amb l’Ajuntament de Badalona per tal que es puguin construir els edificis definitius de les escoles Badalona Port i Ventós Mir, eliminant els barracots. Agilitzar, també, l’inici del Projecte Constructiu de l’Institut La Riera i la seva construcció. I mantenint la necessitat de dotar l’Escola Montigalà de l’edifici definitiu que substitueixi els barracots.

Aprovació provisional de la modificació de PGM al Turó de l’Enric i al Torrent de Vallmajor de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 provisionalment la modificació de Pla General Metropolità (PGM) al Turó de l’Enric i al Torrent de Vallmajor de Badalona. La proposta planteja la substitució d’un sòl susceptible de ser edificat com equipament privat situat en uns terrenys d’alt valor mediambiental traslladant l’ús i el caràcter privat a una parcel·la industrial municipal.

La Modificació del PGM es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques del Turó de l’Enric per tal de recuperar l’espai entorn del Turó com a sòl públic atès que forma part d’un corredor verd dins la infraestructura verda de Badalona i com a potencial parc de la ciutat. Es proposa el trasllat del sostre d’equipament sanitari-assistencial privat a l’illa compresa entre el carrer del Torrent de Vallmajor, cantonada amb camí de les Guixeres de Badalona, i adaptar-la a l’ús concret de Tanatori.

La proposta permet aconseguir la cessió dels terrenys a l’entorn del Turó com a sòl públic. Es concreta amb una superfície d’equipament públic de 6.313 m2, que és el primer pas per a la salvaguarda dels valors mediambientals del Turó de l’Enric. La integració del Turó de l’Enric dins de l’estructura verda de la ciutat requereix d’un àmbit més ampli de reflexió, que sense perdre la superfície d’equipament públic com a reserva per el barri, manté la possibilitat de ser traslladable a un altre posició i qualificar el Turó com espai lliure.

L'interès públic d’aquesta proposta de modificació del PGM es justifica perquè és un sòl de valor paisatgístic amenaçat amb la qualificació de sistema d’equipament sanitari-assistencial i l’edificació que comporta, que no és coherent amb les característiques del sòl atès que és un dels pocs espais amb el potencial necessari per esdevenir part de l’estructura verda de la ciutat. Aquest espai es configura com connexió de la trama urbana amb el substrat natural de la vessant sud de la Serralada de Marina.

El destí docent dels terreny a 20 anys de la seva qualificació, es va considerar obsolet atès que el servei escolar estava ja cobert per les escoles de l’entorn. Així l’any 2012 es va qualificar d’equipament sanitari-assistencial.

El Turó de l’Enric ha estat objecte d’expropiacions parcials i de cessió en polígons d’actuació aconseguint-se la titularitat pública parcel·la a parcel·la, quedant no obstant terrenys de titularitat privada, que podien esdevenir equipaments privats.

La proposta va destinada a salvaguardar el Turó de l’Enric evitant la pressió de la propietat del sòl, i oferir l’opció de traslladar l’edifici d’equipament sanitari-assistencial a una parcel·la de l’Ajuntament destinada a ús de benzinera a l’entorn de les Guixeres, que mai s’ha desenvolupat.

El trasllat de la qualificació d’equipament sanitari-assistencial privat permetrà que es construeixi l’edifici de l’equipament a les Guixeres completant la urbanització del sector amb el nou vial de vora del futur parc de la Mediterrània.

En concret l’actuació es concentra en un àmbit discontinu.

Àmbit A – Turó de l’Enric

Per a l’Àmbit A es proposa el canvi de qualificació de sistema d’equipament del tipus sanitari-assistencial privat (clau 7b), de superfície 6.313 m², a equipament públic sense tipus assignat, com a reserva (clau 7b).

Àmbit B – Carrer del Torrent de Vallmajor – Camí de les Guixeres

En l’àmbit B es proposa un canvi de qualificació de zona industrial (clau 22s – Benzinera) a equipament privat de tipus sanitari-assistencial -Tanatori. La superfície de parcel·la, ajustada a la vialitat de la futura carretera B-500 i el nou vial previst en el planejament vigent en la part posterior de la parcel·la, és de 4.358 m². El sostre que s’edificarà d’equipament sanitari-assistencial no supera al que determinava el planejament vigent: 0,9 m² de sostre per cada m² de sòl de la parcel·la d’origen (Turó de l’Enric).

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals

Moció per exigir seguretat als centres

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 una moció per exigir seguretat als centres.

La moció proposa els acords següents:

Primer. Exigir al Departament d'Educació l'elaboració d'un estudi per a conèixer les necessitats de renovació d'aire de totes les escoles de Catalunya i implementar, en el cas que sigui necessari, sistemes de ventilació mecànica als centres educatius segons la normativa vigent.

Segon. Col·laborar amb el Departament d'Educació de la Generalitat per facilitar l'ocupació d’espais alternatius quan sigui necessari i promoure la realització d’activitats a l’exterior, quan les condicions climatològiques ho permetin.

Tercer. Reclamar al Departament d'Educació de la Generalitat la dotació d'EPIs respiratoris suficients per al conjunt de treballadors i treballadores dels centres educatius.

Quart. Requerir al Govern de la Generalitat l'augment del pressupost de neteja i desinfecció. Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les direccions dels centres educatius de Badalona, a FAMPAS Badalona i a CCOO del Barcelonès Nord com a promotors de la iniciativa.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals Badalona En Comú Podem, Guanyem Badalona En Comú, Partit Socialista de Catalunya i Partit Popular. Els grups municipals Junts per Catalunya Badalona i ERC-AVANCEM es van abstenir.

Moció en defensa dels drets energètics i contra els talls de subministrament elèctric que pateixen els veïns i veïnes de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 una moció en defensa dels drets energètics i contra els talls de subministrament elèctric que pateixen els veïns i veïnes de Badalona.

La moció proposa els acords següents:

1. Reprovar les declaracions de l’alcalde de culpabilització i criminalització de veïns i veïnes de la ciutat de qui hauria de defensar els seus drets.

2. Rebutjar, un cop més, l’ús partidista dels talls de llum provocats per raons de pobresa energètica i la criminalització de les persones que per raons econòmiques no poden accedir a un habitatge digne de manera regular.

3. Instar el govern de la ciutat i l’Ajuntament de Badalona en la defensa i aplicació dels drets inclosos a la Llei 24/2015 exigint la corresponsabilitat de les empreses pel deute acumulat de les persones i famílies protegides per l’esmentada llei.

4. Instar l’Ajuntament de Badalona a que estudiï fórmules per la millora de les instal·lacions elèctriques, així com per donar d’alta el subministrament i el comptador socials de llum i gas a les llars que pateixen exclusió residencial en buscant si cal la complicitat de les administracions supramunicipals.

5. Instar al govern de la ciutat que exigeix a ENDESA i a les companyies subministradores:

• Que signin de manera immediata el conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de subministrament.

• Que facin una diagnosi de l’estat de la xarxa de subministrament i prestació del servei a la ciutat de Badalona, detectant i reparant els problemes i insuficiències que es detectin i assegurant el manteniment continuat de la distribució del subministrament elèctric.

• La implementació de comptadors socials, sobretot per a aquelles persones i famílies que no tenen la titularitat de la propietat i se’ls nega l’accés a un contracte de subministrament energètic; com a mesura que garanteix la seguretat de les instal·lacions i el control del consum, a més d’altres beneficis socials.

• La regularitzar la situació d'aquelles persones que trobant-se en situació de vulnerabilitat compten amb el subministrament elèctric del seu habitatge de forma irregular.

• Que aturin accions d'assetjament i el maltractament cap als usuaris que tenen factures impagades i que, malauradament, la majoria recauen en les famílies més vulnerables i desprotegides.

6. Instar al govern de la ciutat i l’ajuntament de Badalona a presentar una denúncia contra ENDESA davant la fiscalia arran dels diferents talls que s’estan produint a la nostra ciutat i exigir al sanejament i modernització de les instal·lacions elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.

7. Instar al Govern de la Generalitat a continuar amb el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment de la població més vulnerable i treballant de manera transversal.

8. Demanar un canvi de model del sistema d’establiment dels preus de l’energia que impedeixin que grans empreses obtinguin grans rendiments com Endesa que va augmentar el seu benefici el 2020 en un 38%, guanyant 1700 M€ els primers 9 mesos de l’any i que no permeti que el preu d’un servei bàsic per la vida depengui exclusivament de l’oferta i la demanda.

9. Seguir participant com Ajuntament en tots els fòrums i grups de treball amb altres ajuntaments i entitats supramunicipals per coordinar polítiques actives que evitin la pobresa energètica i facilitin la regulació de l’accés als subministraments.

10. Donar suport a les entitats i xarxes, públiques i ciutadanes, que treballen per la nacionalització o la municipalització de les xarxes de distribució elèctrica amb l’objectiu que aquestes tornin a ser de propietat i gestió pública.

11. Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de Catalunya, a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB), Sindicats amb seu a Badalona, a l’Aliança contra la Pobresa Energètica, a les companyies subministradores que operen a Badalona i a les entitats socials de la ciutat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-AVANCEM, Guanyem Badalona En Comú i Partit Socialista de Catalunya. El Grup Municipal del Partit Popular va votar en contra.

Moció per demanar la implantació d’una regulació dels salons de joc

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 una moció per demanar la implantació d’una regulació dels salons de joc.

La moció proposa els acords següents:

Primer. Fer un pacte de partits per tal de poder afrontar la problemàtica, tot adoptant els consensos necessaris per trobar les solucions apropiades.

Segon. Instar al Parlament de Catalunya a reconèixer la ludopatia com un problema de salut pública i garantir els recursos públics als plans de prevenció i rehabilitació de la ludopatia en el marc del sistema públic de salut amb l’objectiu d’accelerar i millorar la qualitat del servei.

Tercer. Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat per tal d’elaborar els protocols necessaris per detectar i impedir de manera efectiva l’accés dels menors als locals de joc i apostes.

Quart. Desenvolupar una ordenança municipal a la nostra ciutat que reguli els requisits per a l’obtenció de noves llicències per aquests tipus d’establiments, així com la distància mínima amb centres educatius, culturals, esportius, sanitaris i altres salons de joc el màxim possible. Cinquè – Adaptar l’ordenança de publicitat metropolitana – depenent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – per tal d’incloure a les ordenances municipals la prohibició expressa de la publicitat de cases d’apostes i joc online en el nostre terme municipal.

Sisè. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona, que en els seus processos de contractació pública i de concessió de subvencions públiques s’exclogui a aquelles entitat que rebin finançament per publicitat de cases d’apostes.

Setè. Instar a l’Ajuntament de Badalona que realitzi i publiqui informes periòdics sobre la localització geogràfica de les cases d’apostes presencials atenent a criteris socioeconòmics de la població del municipi.

Vuitè. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol l’impuls d’un nou redactat de la llei del joc per actualitzar, regular i recollir les noves formes de joc i promoure la protecció i conscienciació dels i les joves.

Novè. Instar a l’Ajuntament de Badalona a posar en marxa centres socials gestionats directament pel jovent on puguin desenvolupar un oci alternatiu i digne.

Desè. Incrementar la realització, especialment en l'àmbit juvenil, de campanyes de sensibilització, conscienciació i formació per a prevenir problemes d'addiccions i ludopatia: campanyes dirigides a joves, famílies, comunitat educativa, associacions, personal tècnic municipal i població en general.

Onzè. Instar als components de la Taula de Salut Mental i Addiccions la convocatòria d’una nova sessió tan aviat com sigui possible, per conèixer la situació real respecte a la població juvenil de la ciutat.

Dotzè. Declarar, com a Ajuntament de Badalona, el nostre rebuig a la proliferació de salons de joc i de les campanyes publicitàries que tracten de promoure-les i normalitzar-les.

Tretzè. Comunicar els acords a les associacions de Joves del municipi, les entitats d’educació en el Lleure, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB), a la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Centres Públics de Badalona (FAMPAS), a l’Associació Centre Català d'Addiccions Socials, a la Taula de Salut Mental i Addiccions i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-AVANCEM, Guanyem Badalona En Comú i Partit Socialista de Catalunya. El Grup Municipals del Partit Popular es va abstenir.

Moció pel desplegament de la fibra òptica al barri de Dalt La Vila

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 una moció pel desplegament de la fibra òptica al barri de Dalt La Vila.

La moció proposa l’acord següent:

Primer. Instar el Govern Municipal a arribar a un acord amb alguna de les empreses de telefonia que operen al nostre municipi i facilitar-l’hi la instal·lació de la fibra òptica al barri de Dalt la Vila per tal que els veïns en puguin fer ús el més aviat possible

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció a favor de la dimissió de la regidora de Seguretat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 una moció a favor de la dimissió de la regidora de Seguretat.

La moció proposa l’acord següent:

Primer. Demanar la dimissió de la regidora de Seguretat, la senyora Irene González, per la seva inoperància.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-AVANCEM, Guanyem Badalona En Comú i Partit Socialista de Catalunya. El Grup Municipal del Partit Popular va votar en contra.

Moció en suport a les companyies de creació artístic i cultural de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 una moció en suport a les companyies de creació artístic i cultural de Badalona.

La moció proposa els acords següents:

1. Instar al govern de la ciutat que de manera immediata es faci una proposta viable perquè les companyies de creació ubicades a l’antiga fàbrica MOBBA mantinguin la seva activitat a la nostra ciutat.

2. Instar el govern de la ciutat que defineixi de manera immediata el Pla d'usos i d’ocupació de l’espai, el model de cessió, gestió i governança de l’edifici municipal Muebles Rojas recollint la feina feta a les taules de treball constituïdes amb aquest objectiu.

3. Informar a totes les entitats vinculades a aquest procés (Fundació Èpica, entitats allotjades a la MOBBA i A Veïns Manresà i FAVB) dels acords presos a través d’aquesta moció, de quina és exactament la situació actual, i quines les previsions tant en la fórmula de cessió del local com en les condicions per a cadascun dels usos que s’acordin.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 27 de gener de 2021

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals