Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona

25/09/2019 ::

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de setembre

Creació del Consell de Seguretat Ciutadana de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 la creació del Consell de Seguretat Ciutadana de Badalona com a òrgan de participació sectorial en l’àmbit de la seguretat ciutadana en el municipi de Badalona.

La creació del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona té la voluntat de socialitzar i democratitzar la discussió sobre la seguretat a la ciutat, fent coincidir en un mateix espai als representants polítics i aquells altres actors implicats en la producció de seguretat ciutadana com a dret dels ciutadans mantenint en la seva composició la representació de les institucions i col·lectius de la ciutat. L’organització del Consell es regularà mitjançant un reglament.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Pla especial d’ordenació de volums Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 donar per verificat el Text refós del Pla especial d’ordenació de volums Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona.

L’objecte del Pla especial és la formulació d’uns paràmetres urbanístics capaços de regular el volum edificable de les illes 11-12-13-14 del moll de Ponent integrant una solució arquitectònica tant en planta com en alçat i ajustar els límits de la parcel·la 14.1 i 14.2.

La proposta millora la volumetria fent que totes les parcel·les mantinguin el mateix ritme, aconseguint també una millora tipològica d’habitatges amb ventilació natural i/o creuada, un bon assolellament i bona orientació per a totes les tipologies.

Aquesta reordenació es planteja sense augment de l’alçada reguladora màxima del conjunt (PB+11), fet que obliga a jugar amb volums de PB – PB+8 i PB+11 per no alterar els m2 de sostre del conjunt.S’han escollit aquests 3 volums d’alçades diferent (PB – PB+8 i PB+11) per aconseguir un joc volumètric atractiu del conjunt d’illes, d’aquesta manera les tipologies podran tenir ventilacions naturals sense necessitat de patis.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Modificació de la composició de la Junta de Portaveus

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 s’ha donat compte de la resolució de l’alcalde de data 5 de setembre de 2019, referent a la modificació de la composició de la Junta de Portaveus.

Els canvis es fan atenent la petició efectuada pel grup municipal de Guanyem Badalona en Comú en data 12 de juliol de 2019 referent al canvi de portaveu del seu grup municipal, en el sentit de substituir la regidora Nora San Sebastián Martínez per la regidora Carmen Martínez Ruzafa; i la petició efectuada pel grup municipal del Partit Popular en data 31 de juliol de 2019 referent al canvi de portaveu del seu grup municipal, en el sentit de substituir al regidor Juan Fernández Benítez per la regidora Cristina Agüera Gago.

La Junta de portaveus serà presidida per l'alcalde i integrada pels portaveus dels sis grups polítics municipals constituïts:

Grup Municipal del Partit Popular

Senyora: Cristina Agüera Gago

Grup Municipal Socialista

Senyor: Rubén Guijarro Palma

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem – MES

Senyor: Àlex Montornès Torrecillas

Grup Municipal Badalona en Comú Podem

Senyora: Rosa Trenado Sánchez

Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona

Senyor: David Torrents Mingarro

Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú

Senyora: Carmen Martínez Ruzafa

Nomenament de les tinences d’alcaldia i delegació de competències als regidors

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 s’ha donat compte de la resolució de l’alcalde de data 23 de juliol de 2019 referent al nomenament de les tinences d’alcaldia i delegació de competències als regidors amb motiu de la nova configuració del govern municipal.

Es modifica el punt dispositiu primer del decret d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2019, de nomenament de les Tinences d’Alcaldia i delegació de competències, en el sentit de nomenar a la regidora, senyora Aïda Llauradó Álvarez com a 1a Tinença d’Alcadia, quedant l’esmentat punt dispositiu redactar de la forma que tot seguit s’indica:

1a Tinença d’Alcaldia: regidora Aïda Llauradó Martínez

2a Tinença d’Alcaldia: regidora Teresa González Moreno

3a Tinença d’Alcaldia: regidor Jordi Subirana Ortells

4a Tinença d’Alcaldia: regidor Rubén Guijarro Palma

Els Tinents d’Alcalde substituiran, per l’ordre del seu nomenament i en els supòsits de vacant, absència o malaltia, a l’alcalde.

Es modifica el punt dispositiu segon del decret d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2019, de nomenament de les Tinences d’Alcaldia i delegació de competències, en el sentit de redistribuir les delegacions d’atribucions referides als següents àmbits materials, de la forma que tot seguit s’indica:

–Aïda Llauradó Alvarez, 1a Tinença d’Alcaldia, regidora de l’Àmbit de Drets Socials i Feminismes. Comprèn:

• Àrea de Serveis Socials

• Àrea de Polítiques de Igualtat

• Àrea d’Infància i Joventut

• Àrea de Migracions, Solidaritat i Cooperació.

– Teresa González Moreno, 2a tinent d’alcalde, regidora de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns. Comprèn:

• Coordinació General

• Àrea d’Hisenda i Recursos Interns

• Àrea de Recursos Humans

• Àrea de Participació, Convivència i Mediació.

• Àrea d’Habitatge.

• Àrea de Salut

• Àrea de Gent Gran

• Àrea d’Informàtica, Administració Electrònica i TIC

–Jordi Subirana Ortells, 3r tinent d’alcalde: Regidor de l’Àmbit d’Educació i Impuls de Ciutat. Comprèn:

• Àrea de Desenvolupament Econòmic

• Àrea de Comerç, Consum i Turisme

• Àrea de Cultura.

• Àrea d’Educació.

• Àrea d’Esports

–Rubén Guijarro Palma, 4r tinent d’alcalde, regidor de l’Àmbit de Govern i Territori. Comprèn:

• Àrea de Govern

• Àrea d’Urbanisme

• Àrea d’Espais Públics

• Àrea de Mobilitat

• Àrea de Desenvolupament Industrial i Innovació

• Àrea de Seguretat

• Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Es modifica el punt dispositiu tercer del decret d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2019, de nomenament de les Tinences d’Alcaldia i delegació de competències, en el sentit de efectuar una nova delimitació de l’àmbit material de les competències delegades, de la forma que tot seguit s’indica:

Alcaldia:

Alcalde, Alejandro Pastor López

Gabinet d’Alcaldia

 

Àrea de Comunicació i Protocol

Servei de Comunicació

Servei de Protocol

 

Àmbit de drets socials i feminismes:

1a Tinença d’Alcaldia, Aïda Llauradó Álvarez

Àrea de Serveis Socials

Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials

Àrea de Polítiques de Igualtat

Servei de Feminismes

Àrea d’Infància i Joventut

Àrea de Migracions, Solidaritat i Cooperació.

 

Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut:

2a. Tinent d’Alcaldia, senyora Teresa González Moreno

Coordinació General

Intervenció

Tresoreria

Secretaria General

Àrea d’Hisenda i Recursos Interns

Servei de Gestió Econòmica

Servei Oficina Pressupostària

Servei de Contractació

Servei d’Atenció a la Ciutadania

Àrea de Recursos Humans

Servei de Planificació i Recursos Humans

Àrea de Participació, Convivència i Mediació

Servei de Participació

Servei de Coordinació Territorial

Àrea d’Habitatge.

Àrea de Salut

Àrea de Gent Gran

Àrea d’Informàtica, Administració Electrònica i TIC

 

Àmbit d’Educació i Impuls de Ciutat

3r. Tinent d’Alcaldia, senyor Jordi Subirana Ortells

Àrea de Desenvolupament Econòmic

Servei de desenvolupament Econòmic i Promoció de la ciutat

Servei d’Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació.

Àrea de Comerç, Consum i Turisme

Servei de Comerç, Consum i Gestió de Serveis

Àrea de Cultura

Servei de Cultura

Àrea d’Educació

Servei d’Educació

Servei d’Obres, Projectes i Manteniment

Àrea d’Esports

Servei d’Esports

 

Àmbit de Govern i Territori

4r. tinent d’Alcaldia, senyor Rubén Guijarro Palma

Àrea de Govern

Gabinet d’Avaluació, Coordinació i Direcció

Gabinet de Planificació Estratègica, Qualitat i Programes Transversals

Servei de Ciutat Intel·ligent

Àrea d’Urbanisme

Servei d’Ordenació del Territori

Servei de Projectes i Control d’Obres

Servei de Llicències, Obres i Activitats del Territori.

Servei de Patrimoni

Àrea d’Espais Públics

Servei de Manteniment d’Espais Públics

Servei de Neteja de la Ciutat

Servei de Disciplina i Sancions

Àrea de Mobilitat

Servei de Mobilitat i Viabilitat

Àrea de Desenvolupament Industrial i Innovació

 

Àrea de Seguretat

Servei de Guàrdia Urbana

Servei de Protecció Civil

Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Servei de Medi ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental

Servei d’Ecologia urbana, Energia i Canvi Climàtic.

Es modifica el punt dispositiu cinquè del decret d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2019, de nomenament de les Tinences d’Alcaldia i delegació de competències, en el sentit de nomenar i efectuar a favor de la regidora Rosa Trenado Sánchez, una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions següents: competències en l’àmbit material de l’Àrea de Medi Ambient, Àrea de Desenvolupament Industrial i Innovació i el Servei de Mobilitat i Viabilitat. Així mateix, també es modifica l’abast de les delegacions de signatura.

En conseqüència, l’esmentat punt dispositiu queda redactat de la forma que tot seguit s’indica:

–Andrea Zapata Alfonso: competències en l’àmbit material de l’Àrea Participació Ciutadana i Convivència i Mediació, Àrea d’Informàtica, Administració Electrònica i TIC, i l’Àrea de Gent Gran.

–Helena Bayo Delgado: competències en l’àmbit material de l’Àrea de Cultura i de l’Àrea d’Esports.

–Rosa Trenado Sánchez: competències en l’àmbit material de l’Àrea de Medi Ambient, Àrea de Desenvolupament Industrial i Innovació i el Servei de Mobilitat i Viabilitat.

Es modifica el punt dispositiu sisè del decret d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2019, de nomenament de les Tinences d’Alcaldia i delegació de competències, en el sentit redistribuir les delegacions especials d’atribucions per a la gestió dels assumptes, missions o matèries corresponents als Districtes, segons els serveis o missions que determini el govern municipal, de la forma que tot seguit s’indica:

– Jordi Subirana Ortells, regidor del Districte núm. 1.

– Rosa Trenado Sánchez, regidora del Districte núm. 2.

– Aïda Llauradó Álvarez, regidora del Districte núm. 3.

– Helena Bayo Delgado, regidora del Districte núm. 4.

– Andrea Zapata Alfonso, regidora del Districte núm. 5.

– Teresa González Moreno, regidora del Districte núm. 6

Modificació dels nomenaments de president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 s’ha donat compte de la resolució de l’alcalde de data 3 de setembre de 2019 referent a la modificació dels nomenaments de president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.

Es modifica la resolució de l’alcalde de data 2 de juliol de 2019 en relació a la constitució del Grup Municipal del Partit Popular, en el sentit de designar com a president del Grup municipal al regidor Juan Fernández Benítez i com a portaveu a la regidora Cristina Agüera Gago, amb efectes 31 de juliol de 2019.

En conseqüència el Grup Municipal del Partit Popular quedarà conformat de la següent manera:

President: Juan Fernández Benítez

Suplent: Pendent de designar

Portaveu: Cristina Agüera Gago

Suplent: Pendent de designar

Membres: Xavier García Albiol

Juan Fernández Benítez

Cristina Agüera Gago

Daniel Gràcia Álvarez

Irene Elena González Poveda

Ramón Riera Macia

Miguel Jurado Tejada

Daniel Paños Molina

Rosa Bertran i Bartomeu

Rosa del Amo Hernández

Amanda Feria Chica

Modificació del càrrec de portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 s’ha donat compte de la resolució de l’alcalde de data 19 de juliol de 2019 referent a la modificació del càrrec de portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

Es modifica la resolució de l’alcalde de data 10 de juliol de 2019 en relació a la constitució del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, el qual quedarà conformat de la següent manera:

Presidenta: M. Dolors Sabater Puig

Suplent: Nora San Sebastián Martínez

Portaveu: Carme Martínez Ruzafa

Suplent: Antonio Flores Fernández de Córdoba

Membres: M. Dolors Sabater Puig

Nora San Sebastián Martínez

Carme Martínez Ruzafa

Antonio Flores Fernández de Córdoba

Licitació del servei de manteniment d’enllumenat públic

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 l’expedient de contractació, la licitació i l’ obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte relatiu a la prestació del servei de manteniment integral de les instal·lacions d’enllumenat públic i altres treballs relacionats amb les instal·lacions elèctriques a la via publica municipal que són propietat de l’ Ajuntament de Badalona.

El pressupost base de licitació d’ aquest contracte s’ha fixat en 5.100.000 € (a raó de 4.214.876,03 € el valor base del contracte i 885.123,97 € en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent). El pressupost anual, IVA inclòs, és d’1.700.000 euros.

La durada d’ aquest contracte s’estableix en 3 anys, prorrogable per dos períodes de màxim un any cadascun sense que la durada total del contracte, pròrrogues incloses, pugui excedir de 5 anys.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Renúncia del regidor Daniel Paños del Grup municipal del Partit Popular

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 s’ha pres coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada pel senyor Daniel Paños Molina a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Badalona, del què va prendre possessió en la sessió constitutiva de la Corporació el dia 15 de juny de 2019, per haver estat proclamat electe amb la candidatura presentada pel Partit Popular de Catalunya.

Moció per canviar el nom actual del "Teatre Principal"

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per canviar el nom actual del "Teatre Principal".

La moció proposa els següents acords:

1. Proposar incorporar el nom de Margarida Xirgu al Teatre Principal.

2. Que el 25 d’abril de l’any 2020, durant la clausura de L’Any Margarida Xirgu, es faci una lectura dramatitzada d’una obra per determinar, en aquest espai.

3. Traslladar aquests acords a la Comissió del Nomenclàtor per tal que prengui les mesures oportunes.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per instar al Govern Municipal a realitzar una actuació integral al barri de La Mora

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per instar al Govern Municipal a realitzar una actuació integral al barri de La Mora.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Exigir al Govern Municipal que prengui les mesures oportunes per controlar l’estacionament d’autocaravanes i l’ús inadequat que els seus usuaris fan dels serveis públics de la zona.

Segon.- Exigir al Govern Municipal que prengui les mesures oportunes per millorar el manteniment, rehabilitar les zones de jocs infantils, el mobiliari urbà i la neteja de les zones verdes.

Tercer.- Exigir al Govern Municipal la millora de la seguretat amb més presència de la Guàrdia Urbana per evitar les carreres il·legals de cotxes, els actes incívics d’exhibicionisme, la prostitució i el tràfic de drogues i estupefaents.

Quart.- Exigir al Govern Municipal que prengui les mesures oportunes per evitar la pràctica de relacions sexuals en zones públiques, així com el tràfic de drogues i/o estupefaents.

Cinquè.- Exigir al Govern Municipal que prengui les mesures oportunes de neteja del clavegueram per evitar que els veïns continuïn patint plagues de cuques i rates, entre d’altres, que suposen un greu risc per a la salut pública.

Sisè.- Instar a ADIF que prengui les mesures adients per evitar l’abocament indiscriminat de brossa, electrodomèstics i altre ferralla a les vies del tren.

Setè.- Instar l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua a prendre les mesures oportunes per millorar les condicions del col·lector d’aigües residuals.

Vuitè.- Comunicar el resultat d’aquesta moció a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB).

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i Badalona en Comú Podem. Els grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC i Junts per Catalunya s’han abstingut.

Moció per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.

Segon.- Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica de la pobresa energètica.

Tercer.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei.

Quart.- Demanar la condonació del deute per part d’Endesa i les empreses subministradores, acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015, des de l’any 2015.

Cinquè.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars, no permesos per la llei 24/2015.

Sisè.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una llei fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i instar al Govern a accelerar el seu desplegament d’acord amb els diferents agents socials.

Setè.- Exigir al Govern de l’Estat: a la posada en marxa de mesures encaminades a posar fi a l’actual situació d’oligopoli del sector energètic que permetin garantir la separació real i efectiva dels grups verticalment integrats del sector elèctric, de forma que les mateixes empreses no puguin tenir una posició dominant en la producció, la distribució i la comercialització d’energia.

Vuitè.- Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat, ni la Generalitat ni les administracions locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsic de les famílies vulnerables.

Novè.- Instar a l'Ajuntament de Badalona a que posi en marxa un servei de finestreta única dotat d'un equip multidisciplinat entre el Departament de Medi Ambient i el Departament de Serveis Socials, augmentant el personal i la dotació de recursos, per treballar l'assessorament energètic, la tramitació de bonificacions i la millora dels condicionaments de les llars envers el confort tèrmic de les famílies.

Desè.- Traslladar el present acord a Endesa, al Govern de la Generalitat de Catalunya, Als Grups Polítics del Parlament de Catalunya, Al govern de l’Estat, als grups polítics del Congrés i Senat, a la Taula d’Entitats del Tercer Sector, a l’aliança Contra la Pobresa energètica, a la FMC, ACM, Diputació de Barcelona, AMB, Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, Consell de Ciutat, Als Consells de Districte, a les Associacions de Veïnes i Veïns de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Moció per a la Declaració d’Emergència Climàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per a la Declaració d’Emergència Climàtica.

La moció proposa els següents acords:

1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir reduccions de gasos d'efecte hivernacle per arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.

2. Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària. Per a això els governs municipals han d'analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris, entre d'altres, frenar noves infraestructures fòssils, aconseguir la plena autoconsum elèctric 100% renovables i una mobilitat sostenible com més aviat millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d'energia fins consums sostenibles, promoure l'augment de l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població sobre l'emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0, evitar els bancs amb què treballa el municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils, donar suport a la gestió dels comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l'erosió. La recuperació dels aqüífers, la recuperació de les pastures a través de la gestió intel·ligent del territori, determinar suports i beneficis fiscals per a l'Espanya buidada que desenvolupa funcions claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana.

3. Cal avançar, entre altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. Arribant al més aviat possible el ple subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i estenent a la resta de la població.

4. Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les conseqüències de l'increment de la temperatura global, les onades de calor, la irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres manifestacions que ja s'estan manifestant.

5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que s'apliquin, per la qual cal establir un mecanisme de presa de decisions ciutadà de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades. Per a això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integri especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables.

6. Declarar l’emergència climàtica al municipi de Badalona.

7. Donar suport a la vaga mundial del clima del 27 de setembre que impulsa Fridays for Future.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Moció per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms.

La moció proposa els següents acords:

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Badalona a la tasca de l’ONG Proactiva Open Arms, amb seu operativa al port de Badalona, i reconèixer la vàlua de les seves accions, front la criminalització, hostilitat i desprestigi de la que ha estat objecte per part dels governs d’Itàlia i d’Espanya.

2. Exigir al Consell Europeu, a la UE i, especialment, al Govern d’Espanya, que acordin vies segures per als refugiats, polítiques actives de rescat marítim, i que compleixin amb els compromisos adquirits prèviament per a l’acollida de persones en cerca de refugi.

3. Exigir al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixin els recursos necessaris per a unes correctes polítiques d’acollida i d’inclusió social, treballant conjuntament les administracions públiques amb les entitats socials i ONGs.

4. Expressar el suport a totes les iniciatives del món local i/o del Fons Català de Cooperació, en matèria de defensa del dret d’asil, de refugi i d’acollida.

5. Comunicar aquests acords a Proactiva Open Arms, al Govern d’Espanya, al Govern de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i al Fons Català de Cooperació.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per demanar la reforma del codi penal per penalitzar la reincidència en els delictes penals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per demanar la reforma del codi penal per penalitzar la reincidència en els delictes penals.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Demanar al Congrés dels Diputats que iniciï una modificació del Codi Penal per penalitzar la reincidència en les infraccions penals.

Segon.- Dotar als Tribunals de Justícia i la Fiscalia de les eines necessàries per poder lluitar contra les infraccions penals i la multireincidència.

Tercer.- Instar a l’Ajuntament de Badalona a posicionar-se a favor dels veïns que pateixen els actes delictius i col·laborar amb tots els recursos disponibles amb els Tribunals de Justícia i la Fiscalia per lluitar contra la multireincidència.

Quart.- Comunicar els acords d’aquesta moció al Congrés dels Diputats i tots els seus grups parlamentaris, al Parlament de Catalunya i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB).

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i del PSC. El grup municipal de Badalona en Comú Podem s’ha abstingut. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i Junts per Catalunya han votat en contra.

Moció de suport per a l'anul·lació de l'ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció de suport per a l'anul·lació de l'ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra.

La moció proposa els següents acords:

Primer. Instar al President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que procedeixi a adoptar el corresponent acord per a revocar l’ordre de protecció permanent i presencial, per part del cos de Mossos d’Esquadra, de les seus judicials a Catalunya.

Segon. Demanar al Tribunal Superior de Justícia que alliberi al Cos dels Mossos d’Esquadra d’aquesta protecció estàtica d’edificis per tal de poder-se dedicar a allò que és essencial del servei públic essencial: recuperar el seu normal funcionament, i dedicar-se a les tasques de la prevenció i la seguretat ciutadana.

Tercer. Reconèixer l’esforç que està realitzant el cos de Mossos d’Esquadra en tot moment per a garantir la seguretat ciutadana, tot i haver de complir amb aquesta ordre judicial.

Quart. Instar al govern municipal de Badalona a incorporar un servei de vigilància de seguretat als edificis municipals que permeti alliberar els agents de la policia local que actualment presten aquest servei.

Cinquè. Traslladar l’adopció d’aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes i als mitjans de comunicació locals.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Badalona, 25 de setembre de 2019

twitter @AjBadalona

👥📚 El Museu de #Badalona acull l’acte d’inauguració del nou curs escolar que reuneix la comunitat educativa.
Presentació del Pla de Formació i la Guia d’activitats educatives 2023-24 i conferència El tetraedre de l'aprenentatge amb sentit, d’Elisabet Aznar, directora del CESIRE

4

📋🍴🍹🍵🍾 L’Ajuntament de #Badalona impulsa una Guia de Restaurants i Eixos Comercials per promocionar el sector de la restauració, el comerç i la gastronomia local

📆 Fins al dimecres 11 d'octubre us podeu inscriure en el procés de selecció per ser un dels 46 nous agents de la Guàrdia Urbana de #Badalona

👮‍♀️ 18 d’aquestes places es reserven per a dones

Inscripcions ➡️ https://badalona.convoca.online/processDetail.html?id=f5bd2717-ba1c-485d-7b43-08db2914157f&type=0

L’Hospital Germans Trias estrena diumenge al Museu de #Badalona un cicle d’actes i xerrades divulgatives parlant de recerca en càncer

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals