Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Nomenament de les tinences d’alcaldia i delegació de competències als regidors

25/09/2019 ::    

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 s’ha donat compte de la resolució de l’alcalde de data 23 de juliol de 2019 referent al nomenament de les tinences d’alcaldia i delegació de competències als regidors amb motiu de la nova configuració del govern municipal.

Es modifica el punt dispositiu primer del decret d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2019, de nomenament de les Tinences d’Alcaldia i delegació de competències, en el sentit de nomenar a la regidora, senyora Aïda Llauradó Álvarez com a 1a Tinença d’Alcadia, quedant l’esmentat punt dispositiu redactar de la forma que tot seguit s’indica:

1a Tinença d’Alcaldia: regidora Aïda Llauradó Martínez

2a Tinença d’Alcaldia: regidora Teresa González Moreno

3a Tinença d’Alcaldia: regidor Jordi Subirana Ortells

4a Tinença d’Alcaldia: regidor Rubén Guijarro Palma

Els Tinents d’Alcalde substituiran, per l’ordre del seu nomenament i en els supòsits de vacant, absència o malaltia, a l’alcalde.

Es modifica el punt dispositiu segon del decret d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2019, de nomenament de les Tinences d’Alcaldia i delegació de competències, en el sentit de redistribuir les delegacions d’atribucions referides als següents àmbits materials, de la forma que tot seguit s’indica:

–Aïda Llauradó Alvarez, 1a Tinença d’Alcaldia, regidora de l’Àmbit de Drets Socials i Feminismes. Comprèn:

• Àrea de Serveis Socials

• Àrea de Polítiques de Igualtat

• Àrea d’Infància i Joventut

• Àrea de Migracions, Solidaritat i Cooperació.

– Teresa González Moreno, 2a tinent d’alcalde, regidora de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns. Comprèn:

• Coordinació General

• Àrea d’Hisenda i Recursos Interns

• Àrea de Recursos Humans

• Àrea de Participació, Convivència i Mediació.

• Àrea d’Habitatge.

• Àrea de Salut

• Àrea de Gent Gran

• Àrea d’Informàtica, Administració Electrònica i TIC

–Jordi Subirana Ortells, 3r tinent d’alcalde: Regidor de l’Àmbit d’Educació i Impuls de Ciutat. Comprèn:

• Àrea de Desenvolupament Econòmic

• Àrea de Comerç, Consum i Turisme

• Àrea de Cultura.

• Àrea d’Educació.

• Àrea d’Esports

–Rubén Guijarro Palma, 4r tinent d’alcalde, regidor de l’Àmbit de Govern i Territori. Comprèn:

• Àrea de Govern

• Àrea d’Urbanisme

• Àrea d’Espais Públics

• Àrea de Mobilitat

• Àrea de Desenvolupament Industrial i Innovació

• Àrea de Seguretat

• Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Es modifica el punt dispositiu tercer del decret d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2019, de nomenament de les Tinences d’Alcaldia i delegació de competències, en el sentit de efectuar una nova delimitació de l’àmbit material de les competències delegades, de la forma que tot seguit s’indica:

Alcaldia:

Alcalde, Alejandro Pastor López

Gabinet d’Alcaldia

 

Àrea de Comunicació i Protocol

Servei de Comunicació

Servei de Protocol

 

Àmbit de drets socials i feminismes:

1a Tinença d’Alcaldia, Aïda Llauradó Álvarez

Àrea de Serveis Socials

Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials

Àrea de Polítiques de Igualtat

Servei de Feminismes

Àrea d’Infància i Joventut

Àrea de Migracions, Solidaritat i Cooperació.

 

Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut:

2a. Tinent d’Alcaldia, senyora Teresa González Moreno

Coordinació General

Intervenció

Tresoreria

Secretaria General

Àrea d’Hisenda i Recursos Interns

Servei de Gestió Econòmica

Servei Oficina Pressupostària

Servei de Contractació

Servei d’Atenció a la Ciutadania

Àrea de Recursos Humans

Servei de Planificació i Recursos Humans

Àrea de Participació, Convivència i Mediació

Servei de Participació

Servei de Coordinació Territorial

Àrea d’Habitatge.

Àrea de Salut

Àrea de Gent Gran

Àrea d’Informàtica, Administració Electrònica i TIC

 

Àmbit d’Educació i Impuls de Ciutat

3r. Tinent d’Alcaldia, senyor Jordi Subirana Ortells

Àrea de Desenvolupament Econòmic

Servei de desenvolupament Econòmic i Promoció de la ciutat

Servei d’Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació.

Àrea de Comerç, Consum i Turisme

Servei de Comerç, Consum i Gestió de Serveis

Àrea de Cultura

Servei de Cultura

Àrea d’Educació

Servei d’Educació

Servei d’Obres, Projectes i Manteniment

Àrea d’Esports

Servei d’Esports

 

Àmbit de Govern i Territori

4r. tinent d’Alcaldia, senyor Rubén Guijarro Palma

Àrea de Govern

Gabinet d’Avaluació, Coordinació i Direcció

Gabinet de Planificació Estratègica, Qualitat i Programes Transversals

Servei de Ciutat Intel·ligent

Àrea d’Urbanisme

Servei d’Ordenació del Territori

Servei de Projectes i Control d’Obres

Servei de Llicències, Obres i Activitats del Territori.

Servei de Patrimoni

Àrea d’Espais Públics

Servei de Manteniment d’Espais Públics

Servei de Neteja de la Ciutat

Servei de Disciplina i Sancions

Àrea de Mobilitat

Servei de Mobilitat i Viabilitat

Àrea de Desenvolupament Industrial i Innovació

 

Àrea de Seguretat

Servei de Guàrdia Urbana

Servei de Protecció Civil

Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Servei de Medi ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental

Servei d’Ecologia urbana, Energia i Canvi Climàtic.

Es modifica el punt dispositiu cinquè del decret d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2019, de nomenament de les Tinences d’Alcaldia i delegació de competències, en el sentit de nomenar i efectuar a favor de la regidora Rosa Trenado Sánchez, una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions següents: competències en l’àmbit material de l’Àrea de Medi Ambient, Àrea de Desenvolupament Industrial i Innovació i el Servei de Mobilitat i Viabilitat. Així mateix, també es modifica l’abast de les delegacions de signatura.

En conseqüència, l’esmentat punt dispositiu queda redactat de la forma que tot seguit s’indica:

–Andrea Zapata Alfonso: competències en l’àmbit material de l’Àrea Participació Ciutadana i Convivència i Mediació, Àrea d’Informàtica, Administració Electrònica i TIC, i l’Àrea de Gent Gran.

–Helena Bayo Delgado: competències en l’àmbit material de l’Àrea de Cultura i de l’Àrea d’Esports.

–Rosa Trenado Sánchez: competències en l’àmbit material de l’Àrea de Medi Ambient, Àrea de Desenvolupament Industrial i Innovació i el Servei de Mobilitat i Viabilitat.

Es modifica el punt dispositiu sisè del decret d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2019, de nomenament de les Tinences d’Alcaldia i delegació de competències, en el sentit redistribuir les delegacions especials d’atribucions per a la gestió dels assumptes, missions o matèries corresponents als Districtes, segons els serveis o missions que determini el govern municipal, de la forma que tot seguit s’indica:

– Jordi Subirana Ortells, regidor del Districte núm. 1.

– Rosa Trenado Sánchez, regidora del Districte núm. 2.

– Aïda Llauradó Álvarez, regidora del Districte núm. 3.

– Helena Bayo Delgado, regidora del Districte núm. 4.

– Andrea Zapata Alfonso, regidora del Districte núm. 5.

– Teresa González Moreno, regidora del Districte núm. 6

Badalona, 25 de setembre de 2019

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals