Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

El dimarts 30 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

26/04/2019 ::

La sessió comença a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el dimarts 30 d’abril, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària de 26 de març de 2019.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa SEGURPREMIUM, SL, per un import de 2.554,96 €, corresponent al servei de seguretat realitzat el mes de desembre de 2017.

3. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici favor de l'empresa Badaservis, SL, corresponent a les obres de rehabilitació de la Biblioteca de Lloreda, per un import de 15.317,39 €.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

4. Aprovar la rectificació de l'error material detectat a l'acord de Ple de data 26/03/2019 relativa a l'aprovació del pagament de la quota de la Federación Española de Municipios y Provincias de l'any 2017.

5. Aprovar la rectificació de l'error detectat a l'acord de Ple de 26/03/2019 relatiu a l'aprovació del pagament de la factura presentada per Pro-Activa, Serveis Aquatics, SL.

6. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures del Servei de manteniment de la plataforma Q-MATIC per gestionar cues al SAC i altres departaments de l'Ajuntament de Badalona.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures de l'any anterior pel servei d'assistència tècnica pel Sistema d'informació geogràfica (SIG) municipal desembre).

8. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA pel servei de neteja del clavegueram, de l'1 al 31 d'octubre de 2018.

9. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Acsa Obras e Inraestructuras, SA pel servei de manteniment de paviments i clavegueram i construcció de claveguerons, desembre 2018.

10. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Alkirent Servi, SL per al manteniment d'una cabina sanitària als espais agrícoles de Torre Codina, desembre 2018.

11. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Anna Riera Fonollá per la Jugateca ambiental al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús 2018.

12. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Aloc Associació per a l'estudi i la conservació de la flora i la fauna a la mediterrània, per les Visites Guiades al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús 2018, 2a factura.

13. Aprovar la rendició del compte justificatiu per 23.117,79 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat Associació Bàsquet Badalona.

14. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 27.680,67 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat Badalona Bàsquet Club.

15. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 65.038,51 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'Associació Esportiva Minguella.

16. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import 35.663,17 € de de la subvenció nominativa i finalista presentada per Círcol Catòlic de Badalona.

17. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 7.111,00 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'Agrupación Deportiva Ronda.

18. Aprovar l’anul·lació d'un expedient sancionador sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

19. Aprovar la minuta i la signatura del conveni de col.laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per al finançament de les obres de millora al Parc de Can Solei i de Ca L'Arnús de Badalona.

20. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial d'assignació de tipus i ordenació volumètrica de l'equipament del PERI del Gorg a l'illa compresa pels carrers Tortosa, Alfons XII, Antoni Bori i avinguda Marquès de Mont-roig.

21. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità del nucli històric de Dalt de la Vila, als carrers de Sant Felip i d'en Rosés 9, de Lladó 69-71 i de Sant Josep i d'en Rosés 22-24.

22. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut per al finançament de les obres de reparació del mur de conteniment col·lapsat de la plaça pública del parc del Gran Sol.

23. Aprovar el desistiment de la desafectació d'un bé de domini públic i cessió gratuïta.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

24. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'Alcaldia durant el mes de març de 2019.

25. Donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 2019001326 de data 8 d'abril de 2019 per la qual es nomena al regidor Blas Garcia Vaquero 4t. tinent d'alcalde i regidor adjunt a Espais Públics i Mobilitat i als Districtes 4 i 6.

26. Donar compte al Ple de la resolució d'Alcaldia núm. 2019001302 de data 28 de març de 2019 referent al nomenament del regidor Blas García Vaquero com a 4t tinent d'alcalde.

27. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, relatius al pagament d'indemnitzacions als membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de 2 places d'intendent de la Guàrdia Urbana, per reconeixement de crèdit.

28. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, relatius al pagament d'indemnitzacions als membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de 12 places d'agent de la Guàrdia Urbana, per reconeixement de crèdit.

29. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures corresponents a les revisions mèdiques realitzades corresponents pel Servei de Prevenció aliè, complementari del propi de l'exercici 2018.

30. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2019 i del seu annex d'inversions.

31. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació amb les sol·licituds de bonificacions del 95% de la quota íntegra de l'IBI a l'empara de l'article 3.3 de l'OF núm. 1.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

32. Aprovació del compte justificatiu per import de 42.874,92 de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BADALONÈS.

33. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per la reparació de les fuites de la xarxa d'aigua potable de les platges de Badalona.

34. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de Santin, Jardineria i Paisatge SL, per un import total de 99.250,00 euros.

35. Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona.

36. Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana que modifica puntualment la UA 12 del PERI del Gorg per a permutar usos existents de Badalona.

37. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica de l'equipament sanitari-assistencial a l'illa 3 del Polígon A del Port – CAP Port.

38. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità dels àmbits de l'avinguda Marquès de Mont-roig i carretera de Pomar (Fundació Badalona Capaç) .

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per instar als partits que han aconseguit escó a les eleccions generals, que demanin als seus parlamentaris que defensin el Sistema Públic de Pensions.

2. Moció que presenten el grups municipals Socialista i Guanyem Badalona en Comú per a recuperar els projecte d'ubicació del Museu del Còmic a l'edifici de la CACI de Badalona.

3. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA proposant canviar el nom del carrer General Weyler pel de Neus Català-.

4. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES sobre la situació de l'Avinguda Cerdanya.

5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA pel manteniment de la capacitat productiva de les plantes de Nissan a Catalunya.

6. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per la posada en marxa de les rampes mecàniques del carrer Cuba i per la millora de l'espai públic al barri de Sant Crist.

7. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar, Socialista i Guanyem Badalona en Comú, per un posicionament públic a favor de no utilitzar missatges racistes ni xenòfobs en les properes eleccions municipals.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 26 d’abril de 2019

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals