Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

El dimarts 29 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

25/01/2019 ::

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 29 de gener, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 17 corresponent a la sessió ordinària de 18 de desembre de 2018.

2. Aprovar l’acta número 18 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 24 de desembre de 2018.

3. Aprovar l’acta número 19 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 28 de desembre de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

4. Aprovar inicialment la ratificació dels nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat 43/2018, de 10 de juliol de 2018.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

5. Aprovar la rectificació del reconeixement de crèdit aprovat per acord de Ple 18.12.2018 amb núm. de referència addicional 113/DV-28/18.

6. Aprovar la rectificació de l'error material de l'acord de Ple de 28.12.2018 d'aprovació com a crèdit reconegut dels expedients pel manteniment de les àrees de jocs infantils i gent gran de la ciutat a partir del 15 de febrer i fins als juliol de 2018.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

7. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els Tinents d’Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes desembre de 2018.

8. Donar compte de la resolució de l’alcalde de 09/01/2019 que ordena l’execució de les actuacions que siguin indispensables per eliminar situacions de perill greu, esdevingudes com a conseqüència de l'incendi que va tenir lloc el 5/01/2019.

9. Donar compte de la resolució de l'alcalde de 10/01/2019, d'autorització del reallotjament temporal d'emergència dels membres de les unitats de convivència afectades per l'incendi produït al barri de Sant Roc el 05/01/2019.

10. Resoldre les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici de 2019, de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms.

11. Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 11/1/2019 i aprovar l'increment per a l'any 2019 del 2,25% a les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Badalona, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret-llei 24/2018.

12. Aprovar l’adhesió a Central de Contractació de FEMP i adjudicació del Contracte mediació dels riscos i assegurances de l'Ajuntament a la única adjudicatària del Lot 2 de l'Acord Marc per a la prestació del Servei de Mediació de Riscos i Assegurances.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

13. Aprovar la pròrroga pel termini d’un any del contracte subscrit en data 01-03-2016 amb l’empresa CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de suport a les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

2. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, d'ERCAvancem- MES i d'ICV-EUiA en defensa dels drets energètics i per a unes instal·lacions elèctriques segures per a la ciutadania de Badalona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a l’eliminació dels punts negres d’accidents de trànsit a Badalona.

4. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem – MES i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de suport a Proactiva Open Arms i per la llibertat del seu vaixell retingut pel Govern Espanyol al Port de Barcelona.

5. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar i Socialista per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a l’aliança «Educació 360 – educació a temps complet».

6. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar i Socialista per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona amb el pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

7. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern que exigeixi el compliment de les mesures de seguretat i d'habilitat de la promoció d'habitatges de l'avinguda Catalunya, 1-11.

8. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la redacció i l'aprovació del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Badalona.

9. Moció que presenten els Grups Municipals de Partit Demòcrata i Units per Avançar, Ciutadans – Ciudadanos i ERC-Avancem-MES per presentar el "Projecte d'Acompanyament a Persones en Situació d'Alta Vulnerabilitat Residencial al Besòs" a la quarta convocatòria de UIA (Urban Innovative Actions).

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 25 de gener de 2019

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals