Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

El dimarts 28 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

24/01/2020 ::

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 28 de gener de 2020 una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 16 corresponent a la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019 i l’acta número 17 corresponent a la sessió extraordinària de 30 de desembre de 2019.

Declaració institucional en suport i demanant la llibertat de l’alumne de l’escola Rafael Alberti, ENOC, segrestat a Hondures.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l’import de 93.263,24 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l’entitat CLUB ESPORTIU SEAGULL BDN.

3. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de ABACUS, S.C.C.L. amb CIF. F08226714 derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l’antic IMPO i no pagats en l’exercici corresponent.

4. Aprovar el pagament de la factura dels Serveis Docents per a la impartició de la formació d'un Curs d'Operacions de Gravació i tractament de dades i documents adreçat a treballadors i treballadores del Programa “Treball i Formació – TRFO 2017”.

5. Aprovar reconèixer un crèdit a favor de AIGUES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA, amb CIF. A66098435, per un import de 1.102,30,- € derivat de compromisos de despeses adquirides en exercicis anteriors, i no pagats en l’exercici corresponent.

6. Aprovació de la delegació de competències per a la gestió del servei esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

7. Incorporar al pressupost municipal per a l'exercici 2020, el compromís de despesa per l’import de 16.825,74 €, corresponent a l’aportació municipal per al cofinançament de l’execució del projecte de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació (SOC) a l’Ajuntament de Badalona, en el marc de la « Sol·licitud de subvenció per al projecte de Treball als barris – 2019 (TB 19)».

8. Aprovar l’Ordenança municipal de venda no sedentària en mercats de marxants de Badalona (Ordenança municipal d’Encants de Badalona).

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

9. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de determinació de tipus d’equipament privat situat amb front a l’avinguda d’Alfons XIII i els carrers Cervantes i Isaac Peral de Badalona.

10. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’agrupació d’empreses al carrer de Sant Lluc, núm. 54-65 i de Guifré 631 de Badalona.

11. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’ampliacions d’usos i nombre d’activitats a la parcel·la situada als carrers Pau Vila, Pompeu Fabra i Corders de Badalona.

12. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la implantació d’aparcaments d’intercanvi a parades de transport públic.

13. Nomenar a Màrius Díaz i Bielsa, primer alcalde democràtic de Badalona després de la dictadura, fill adoptiu de Badalona.

14. Aprovació de la minuta d’escriptura que s’elevarà a pública per tal de donar compliment i completar les actuacions previstes en el marc de les actuacions de promoció d’habitatge protegit i dotacional previst a la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’avinguda dels Vents a favor de ARAUCA, SCCL.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

15. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de desembre de 2019.

16. Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 31 de desembre de 2019 en referent a l’establiment d’un nou model de gestió intermunicipal del Centre d’Atenció d’Animals de Companyia per l’extinció del Consell Comarcal del Barcelonès i la subrogació i pròrroga del contracte per a la prestació del servei d'atenció als animals de companyia.

17. Aprovar inicialment les Bases específiques que regiran la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva durant l’exercici 2020.

18. Modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

19. Substituir el representant de l’Ajuntament de Badalona davant la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

20. Substituir el representant de l’Ajuntament al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

21. Nomenar el regidor Jordi Subirana i Ortells com a representant de l'Ajuntament al CNL en substitució de la regidora Helena Bayo.

22. Substituir al representant de l'Ajuntament en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

23. Substitució del representant de l'Ajuntament davant la "Red Española de Ciudades por el Clima" de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

24. Substituir el representant de l'Ajuntament de Badalona en el Consorci Parc de la Serralada de Marina.

25. Designar el representant de l'Ajuntament de Badalona davant de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP).

26. SSubstituir al representant de l'Ajuntament de Badalona al Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

27. Declaració d’especial interès o utilitat municipal en relació a la sol·licitud de bonificacions del 95% de la quota íntegra de l’IBI a l’empara de l’article 3.7 de la OF núm. 1 d’aquest Ajuntament.

28. Incoació de l’expedient per a la reforma del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Badalona.

29. Ratificar la suspensió de la licitació del contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals següents: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet; aprovació de la modificació i/o esmena dels seus plecs – administratius i tècnics – reguladors i aprovació de la represa de l’ esmentada licitació a partir de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Perfil del contractant d’aquest Ajuntament.

Propostes

30. Donar compte al Ple declaració d’emergència a conseqüència del temporal de pluja i vent anomenat Glòria.

31. Pròrroga pel termini de dos mes del contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment de l’arbrat i palmeres d’Àmbit urbà de Badalona.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC Avancem-MES per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de Badalona deportades als camps de concentració nazis.

2. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per al reconeixement institucional de l'Anís del Mono i de la seva fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat en l'any en què celebra el seu 150 aniversari.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per a la millora de la gestió de les subvencions i el suport a les entitats per facilitar la seva tramitació.

4. Moció que presenta el Grup Municipal D’ERC Avancem-MES sobre els problemes de les biblioteques de la ciutat i la dificultat de les voluntàries dels clubs de lectura en català per desenvolupar-hi la seva activitats.

5. Moció que presenta el Grup Municipal D’ERC Avancem-MES per demanar la implementació d’un sistema de recollida selectiva d’olis vegetals.

6. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i del Partit Popular de reconeixement i suport a l’entitat de la ciutat Centro Aragonés.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a Jordi Monés Pujol-Busquets.

8. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport als veïns del carrer Veneçuela.

9. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de suport a l'entitat que han patit desperfectes a les seves instal·lacions amb motiu del temporal "Glòria".

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 24 de gener de 2020

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals