Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Aprovada l’addenda per al 2021 del contracte programa 2016-2019 amb la Generalitat en programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat

24/03/2021 ::    

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març l’Addenda de pròrroga per a 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Badalona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

El cost total dels serveis a prestar durant l'any 2021 es d’11.632.411,06 €, dels quals 5.280.995,33 € seran aportats per l'Ajuntament de Badalona i l'import restant, 6.396.380,99 €, pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Necessitats que han de ser ateses amb la signatura de l'Addenda

  • Ajudes d'urgència social, mantenint el suport a les seves prestacions (entre d'altres, d'aliments).

  • Atenció a la dependència, realitzant programes individuals d'atenció (PIA) i assegurant el finançament del servei.

  • Consolidar i mantenir la xarxa de serveis socials bàsics (SBAS).

  • Servei d'ajuda a domicili (SAD), assegurant la coordinació, supervisió i correcta prestació de servei.

  • Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i les famílies que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

  • Plans locals i comarcals de Joventut.

  • Promoció de la cohesió social i integració en una cultura pública comuna, basada en el reconeixement del pluralisme de la societat catalana.

  • Servei de transport adaptat i assistit, facilitant l'accés a les persones amb discapacitat i / o dependents que presentin dificultats de mobilitat o necessitin acompanyament.

  • Programes de mediació sociocultural per impulsar la promoció de la formació de professionals gitanos i gitanes en la mediació i en altres àmbits de l'acció social.

  • Programa d'atenció a persones amb drogodependències, intentant reduir les repercussions negatives que pugui introduir en els àmbits personal, familiar i social.

  • Plans de desenvolupament comunitari, per millorar la implementació de polítiques socials actives.

No hi ha increment de la despesa

Les obligacions econòmiques previstes en l'Addenda 2021 estan ja previstes en el pressupost municipal vigent, de manera que no comporten cap increment de la despesa.

La dotació és la mateixa que la de l'any 2020.

Per què d'una addenda?

Per garantir la seguretat jurídica i la continuïtat dels serveis que es presten.

Es proposa prorrogar per 2021 les condicions dels anys 2019 i 2020, fins que no se signi un nou contracte-programa.

El futur Contracte-Programa

El Govern Municipal pretén que el futur Contracte-Programa introdueixi un salt qualitatiu que permeti l'avaluació d'impacte de les polítiques, potenciant la prevenció i l'abordatge integral de les necessitats de les persones i la comunitat. La regidoria de Serveis Socials ha sol·licitat novament una reunió amb la Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya per avançar en la concreció de les fitxes que formaran part del Contracte-Programa 2022-2025.

Dèficit de les aportacions derivades de compromisos de el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

La Generalitat de Catalunya deixa de finançar 1.079.387,45 €, una vegada sumats els dèficits dels serveis de la seva competència, més els serveis bàsics de finançament compartit (66% Generalitat / 34% Ajuntament).

Pel contrari, la Generalitat de Catalunya finança la quantitat 503.228,22 € per a atendre programes de competència municipal i respecte de les quals, per tant, no té obligació de cobrir totalment o parcialment el seu cost.

Malgrat el saldo negatiu final de gairebé 600.000 € en les aportacions de la Generalitat de Catalunya (per complir amb el 66% de finançament que li correspon d'acord amb la Llei 12/2007, de Serveis Socials de Catalunya), es considera necessària l’aprovació de l'Addenda per a l'exercici 2021, perquè el Govern considera que si no es fa implicaria un greu perjudici econòmic per a l'Ajuntament, que faria inviable la prestació de serveis prioritaris per a la ciutadania de Badalona.

La signatura de l'addenda beneficia nombrosos col·lectius ciutadans, molts dels quals es troben en situacions d'especial vulnerabilitat. Atendre les seves necessitats i millorar la seva qualitat de vida ha de ser el nostre objectiu i a ell s'encaminen les polítiques que impulsem.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 24 de març de 2021

twitter @AjBadalona

El temps

L’Ajuntament de Badalona rep un reconeixement per la implantació de l’administració electrònica

Prei administració oberta 2017

Premi administració oberta 2017

Altres webs municipals